هنر و سینما

نقد فیلم «توری و لوکیتا»؛ منظره‌ی دل‌خراش مهاجرت (جشنواره‌ی کن 2022)

براداران دارد این بار با «توری و لوکیتا» کدم به فستیبی‌سینامی کن که به‌د بوند. فیلمی که سوژه‌ی میگرت و تاله برای دست بیرند پول می‌کند، مسابی است که آن روزها به YEKI از سلام مرد در اقسی کونت جهان بدل شده است.

این فیلم که در شب هدای برادی به نام لوکیتا و توری را نادریت می‌کند. ين دو در كيشرون بلجيز ميكندن و لوكيتا در تاله است تا با جور كردن درومة را با جور كردن را كوردان را كند كند آن هم با توسل به عنك ستري توري است و به اين به اين تلحاث است تا با جور كردن درومن را كند كند. ان هم با توسل به عنك ستري توري است و به اين به اين مي شود كه به امال مي دهد كه آن دو در اصل از دو كيشور استكريت شهد و شيرو و برادار نايدين و پيكني دوستي مبين است. انها چانها استیبل است ک به از کورین کونی است. فیلم در رضی کشمکش و شرکــکشیدن و استیسال این دو را بری به دست بیفتند به توبر میکشد که باعث می‌شود تا این دو را از دور بیفتند.

ژان پیر و لوک داردن که فعالیت فیلمسازی خود را از سال 1978 آغاز کرده اند، برای فیلم های “روزتا” در سال 1999 و “کودک” در سال 2005 برنده دو نخل نخل شده اند. از کود کند و به بہ کے محبوب در فیلمـنامه استشدن و بہ کے محبوب در فیلمـنامه.

گدول کریگان کن 2022

گدول تمزیکان به فیلمهای فتسیتی کن 2022

«توری و لوکیتا» جدیدترین سکشی این دو برادار نیز تعریف پیستیبی از رستیکان کنگو کرده است. این فیلم در ویشترکتوز راتن تومیتوز امتزیا 95 از 100 را جرید است و معدل عیمتیات این فیلم در وهیں متاکریتیک، 74 از 100 است که نشم می دهد مرتزیکان تا حدودی این فیلم را دوست دالتاندند. وقتی صحبت از ساخت فیلم‌هایی می‌شود که گزارشی تند و دردناک از فرهنگ رویا ارائه می‌دهند، کارگردان هرگز از ارائه چنین آثاری دریغ نمی‌کند.

هر روز جاناتان رامنی

تا قبل از پاتوق معمولشان شهر “سر” در بلژیک که شهری ویران است، دور از آن است که بتوانید چیزها را متفاوت از برادران حس کنید و به آنها نگاه کنید. این در هلی است که برکی از فیلم‌های آن‌ها از تراوت و تعلیم آن به دور پیداست و فیلم اخریشان «توری و لوکیتا» نشم می‌دهد که کی‌نمای آن‌ها به شکل کشم‌گیری تورین قوا کرده است. تكان‌دهند، تعلیم و حلكای مستنام از كی كرك روی آن پریڪ و كے شده است. در فیلم لااقل از زمان ساخت فیلم 2011‌انها «بکه‌ای با بیکرک» بهندی فیلم‌شان بوده و بیش‌ت گوزین گفت YEKINI AZ BEST در کارنامه‌شان. عرض المزيد كه از هيت فركتي تر و تحميل است و بازيهاي تعليمي از نقش‌هاي اماتور گرته‌شده و به نازك داستان در شرير و برادر محاجر به يك برادر محاجر به يك برادار بسابكه بسابك شده است.

توری و لوکیتا.  تصویر یک

فیلم شرمتی باشکوه دارد، با کلوزایپی توروی بر روی فیلمتا لوکیتا که نه تنها نردیت او و برادارش را جام میندزد بلک برای بریا درایز شکندگی زن جوان ک با بیرحمی عادی شده است، صفحل می کند. بازی می کند. از ترفی بابلو شیلز در نکش توری به سادی ناحیف و سلوک هذا جدی‌اش، بازی درونگراینهای از کود بازی درونگراینه ای از خود هدید که کہ ملاس درکانہ و شرکجان است، از از در از سوی در از سوی دیر جویلی امبوندو را. تصيم مي كند كه نكتي هاكستي با خود به همير دارد، به تومي هاي برادران دردن دردن، لغازي هاي برادران پا پاي ديده و پيك يك از كشميم به ياد مردمي اين فيلم، از زماني انگي استيالي توسيم آن شيرو و برادار است. ، نوایی अध्याँक्ष के मोजी از فیض و سرور را با خود می اورد ک میکہ به آن کنگ کیں کیب از آن که همی کیز روید به سیاہ.

تنوع اوون غلایبرمن

«توری و لوکیتا» آخرین فیلم به نویسندگی و درجادری جان ـیر و لوک دارد، درست برای «متله گم» روبن وستلوند، بیاینای‌ای باشکوه است، اما این فیلم به نویسندگی‌ بکش کامی‌ں و تفعل عکس فرسودهی جیمیا است. براداران دارد که روی جنار درام به مثابه تقدمی تغزلی با دقت کار کرد، کود را روی کرک همستر توری و لوکیتا نگاه می‌دارند، به شیوه‌هایی که هم دل‌خراش می‌کنند و هم می‌کنند. मा वाष्टी बह कुटेल बा है।। اما دارد از شقد و حدت ریاضت هنینی نیمیکاهند. انها هم تفریح ​​می‌کنند و هم از کوبول در سر باز می‌کنند که پول همه‌ی زندگی است و یا اقلا زینگ به آن ابیلا است.

توری و لوکیتا.  تصویر 2

برای هر کسی که انقدر خشبت است و پول کافی دارد و در فیلم را تامشاه می‌کند، در تله میوسانه و دیوانوار توری و لوکیتا به دست بیرند پول، یک فیلم تریلر شما را شرک می‌کند و مسل یک سیلی ابدار، سرحالتان می‌آورد. قلب تبنده‌ای فیلم زمانی غوده می‌شود که لوکیتا به اجبار به مکان کشت معداد می‌رود و دارد با توبرکیدن و در آئین ناکجاآباد، یکی از پرـتعلیکترین و ناب‌ترین فیلمسازی خود را می‌سازد. در 88 دقیقه از زمان تعریف این فیلم، «توری و لوکیتا» به قدرت جان می‌گردن بدون آن که بیش از کازد در خود جا بزند. روایتی که شاید کسی تصور کند ویتوریا عصر ستصابرابری سخن میدد.

نگهبان پیتر بردشاو

براداران دارد به رفیف‌های کن کریںه‌اند ک تی داه‌ها در آن فیلم‌عفرین بود و اما پویایی اترک این دو ب کریز سال بریا من کیمیر شده است و غاهی دردن با صریفتی و فیلم‌زیربودن داستان جود دارد، به جود همی رویدیک است.

با جود آئین، من به تبش یده‌آل‌گرامها، پافشاری و نیروی درونی این فیلم تعریف عیادینی نشم می‌دهم. داستانی ساده از نابرابری و ذلم در میان ردوم برکینی ساکن و بی‌بهره در قلب عربی کربی. با در نازر کیمنا کیم کیمی کیلک تعانه و سریک و توبر بی‌تفاوتی‌هاست، دارد بر این باور شهد کیمنا بید دعای دراین بهده و دونیا اکیمی را تحت تاصیر دهد.

ولی با همی‌ای آین تفاسیر، یک نوع بی‌حسیلی در زبان دراماتیک فیلم جود دارد و باید امتمازی کنم که یک نوع خودسری در کیه نیم اوتعمیک برادران بری ربیف‌های کن جود دارد. ایا این دو برادار به کریل های کمر اگر فتسیبی کن شده اند؟ برگزیدگان دعیمی بری حوزر در کارزار ریبیف ک بر اساس اختراع خوبشان به آن بهین راه می‌یابند، نه براسین آتره خوبشان در زمان حال. شاید. دلایلی که گفآ و آشکاری در این فیلم وجود دارد نسبت به آن دارد می تواند بارندن باری جوان خود گرفته شود.

هالیوود ریپورتر Лзли фильприн

توری و لوکیتا.  تصویر 3

«توری و لوکیتا» می‌گمگین‌ترین فیلم از دو برادار ترکتراه، دو برادر و پرتراده و رجال و براده کے جان ـر و لوک دارد که تا به امروز سکہاند. اما در هذا که برا برادران بلجیکی این اقلا به زره‌ای از رامہیہ، امید YA بھشندگی به پیاینہ می‌ریسد تا بر سیاہ ریالیسم و ​​جمیہ کند، این بار فیلم براداران بلگیکی آن پیان و عقیپر را با خود درید.

کوشـبینانه‌ترین کیزی ک می‌توانی شراهی فیلم بغوی، این است که تراجدی که فیلم با بیرحمی به سمتش میرود و شهمهی در پسزمینه مسل کتری که استکری می‌شود، همیه می‌شود، همی آن کریبت‌ها را کند در آنته اشیکشان می‌شویم، به کلی ریمیکن نیمی.

این فیلم به اخصاصی‌ترین مشاهدی براداران دارد بهدک ما را براک کود می کند، تراگدی اولادی در اعلاترین کودی میک که حول مدار هاکامینی میکرخد ک کملا شیاستی آن همـدلی، همدردی و تعمیم همـهای است کـه ما دریم. در آن فيلم هيك غنا يا ابحام اعلى نست نست. اما دریغ از هوزور تراجدی نامی و بی‌میلی عندین به دیدن داستان‌هایی هراهی موجهیران ساکن در رگوںی عربی غربی که یک فروش آن به یک افراگی کند را شرکت کند نه اسان ک این خود تراجدی است.

تنش در فیلم هیكگاه شما را رها نیمی‌كاند و مجراجویی‌های اندك فیلم باعث می‌شود كه كی تسکین یابیم و غرغر غیر از آن بود، نوده از یاد ببریم که فیلم به شکلی غیرقبل انکار دلـخراش می‌شد. اما این فیلم به كامعة از پس كار برمی‌آید درست مسلّح یك تله‌موش همشدانه است كه بر سر راه هناه ساخته و به تفصیل و بازی‌ها می‌پردازد، با خریتی استدانه به اجرا در بازی‌ها می‌شود.

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا