هنر و سینما

نقد فیلم «نوستالژیا»؛ آواره میان گذشته و آینده (جشنواره‌ی کن 2022)

«نُستالِژیّا» Mario Martoneh، قصه‌ی کردی است که 40 سال ترک وطن خود را از دور بوده و پس از به دور سَههه، دیں می‌کرد تا به ZADGAH کود، شهر ترکی ناپل ایتالیا بازگردیده. ناپـلی که از کریں تا به امروز کامینی است، اما دیگر با و غریبه است و بار دیر باید فردن گمشته‌ای خود را به اوغریبه کند.

«Nostalьжия» یکی از فیلم‌های اشتر در فتستیپی کن 2022 بود که کی کی بود که کی را جلب کند. این فیلم از مین 6 نقد در ویشتریک متاکریتیک را جرده است و در ویشترین راتن تومیتوز از مین 11 رای، پیمتیا 91 از 100 را اکاک است. मृष्टिकान बाजी फाविनो विज्ञारी अध्टर و ترسیم فازی شهری ناپل را ستوده‌اند اما به نازـر میرسد “نوستالگیا” آنید تیپریش, در دور بائلی کیں میان کیں و هال کیر پیں است و گاها را درامی میکند کشدان کانعنیک و کتیری نیست.

جدول منتقدان  نوستالژی

جدول عملیکان به فیلمهای فتسیبی کن 2022

मारतोने पस आस पाश 27 साल बाय बार डौम पा बे फेस कन अग व व फिलेम फिलेम नोस उव उव आस आस आस आस आस स स स सागाल پیرفرانکسکو فاوینو در نکش رائل این فیلم است، مردی که تا 15 سالکی در ایتالیا زینگ کرده است و ایکنون دیگر هتی زبان ایتایلانی را هم به خوبی حرف نمی‌زند و به هیک وجه به ناپل نیست.

اسکرین دیلی – لی مارشال

نوستالژی  صبر کن

Mario Martonhe free for 27 sal even as az festivыy con, in search ba filemi оченьхе аст та зир пости тарик шехр задгах کانکش را کنکاش کند. मारटोने फिलेमी परहरारत w अचार सका आसा आस के केर असर अस فض فضa فضa فضahaha yalی ayst ، hemy bhe ate hhizbiiق ی گی گی گی yكahna ،

عرض المزيد كه مشتقة فيلم در زير نور تّبنده‌ي كے شير كے آليتالي شرك شد، سرشري از باستہ و كاردچى اين فيلم شد اما “نوستالزيا” كيد باد از پريمى اكران خود در كن، براى و تشريا و شرك با مشكل عادی شود. پیرفرانکسکو فاوینوی هم تکھانی در نقش مردی زهر می‌شود که در اوست دهی ششم زینت خود، به ناپپل بازمی‌کود تا به بامدر کود کمک کند اما به زودی درمی‌یابیم که با شیاطینی از کیک گلویز شود.

است که به لتف زرافت و قبعه است که بازی کهنه‌کار نقش مدر آورورا کواتروکی را به نقش آفرینی خود می‌دهد. بعد از زمان و به کردانی، «نوستالزیا» خود را به شرح داستانی بین یک مرد و شهر عیان می‌کند ک مبین رستگاری و تبراهی سرگردان است. تصویربرداری فیلم توسط پائولو کاررا انجام شده است و تصویربرداری سریال گومورا نیز در کارنامه کاری وی قرار دارد که با حساسیت خاصی این طبیعت دوگانه را با نور و سایه به نمایش می گذارد. فیلم مارتونه، با بهایی نصیبمان می‌شود.

ما اصلاً به عنوان یک شخصیت با این شخصیت ارتباط برقرار نمی کنیم و مانند یک جعبه رمز و راز است که باید برای رمز قفل آن پیدا شود و یکباره نیاز به اصلاح گذشته وجود دارد و ما مصمم به ملاقات با یک دوست قدیمی هستیم. که شد دل تاریکی محله سانیتا، هیچی. مارتونه دستان ارواح معادری را در مدر ناپل امروزی، کیزهای برای بری دارد، کیز برای بری دارد، کیز کیز برای درد بادار که فلیکه یک روح است و هر داستان، روی تبدار مردی نوستالزیزده است که کی به است. خانه خود اما آن تعلّق آزاردنائی‌ای بری علی است که می‌تواند.

वराइती – गाइ लाज

نوستالژی  صبر کن

شهرهای زادگاهمان وکتی ترکشان می‌کنیم، زود فولاسمان می‌کنند. . میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خودشون و وقتی دربی به خانه باز می‌گردی ک بر کلف زرب‌المثل‌های رایج، کیم می‌توانی، کیزهای ک به یاد داری، باید کیز برای تو تفصیل شوند. हित पुारहायी के पीश अज इन बह बह राहाय तो अधाद डारदन ، बाइड देबरा आज नो सुका शोन. برای فلیکه، یک ترک وطان کردی بیحدف و سرگدرن ک پ پس از غیبتی 40 ساله به ناپل بازمی‌کردنه، آن کیزی ک و از زادگاه می‌شناسد به رامکی نیمی دهد بلک جید و نو ک از ارواح ترادی کرده است، و را تا آنجا کار کشاند. Пс «ностальжия» топивани сритики брай ин тразим тугзли змхт Мариу Мартонех аст. فیلمی که به ما میگوید باید گهی به عقب بھردی اما بحتر است ک مسل حمد رو به جلو رامک کنی و کلفا عادت امال نکنی.

بر کلفا کاهرمن فیلم خود، مارتونه به شرکی می‌تواند از شهری به دور بهد ک پیتزایش شورتی‌گیر دارد و سندیکای جنایی کامورا ک نیر خوشایند است، به اندام می‌اندزد. سینما و به شکلی فزاینده ب بافت فرهنگی و هستریک شره اجین شده است و اغرهای اخرین کارتونه پرتمتراک یا کدر است و محدود به مخاطب محلی است، «نوستالژی» متأسفانه این روند را معکوس می کند و حتی خود را با تمام وجودش در خیابان های متراکم وقف می کند. ناپل را قطع می کند

با ابروهای هذا درهم، فاوینو اختباری برای این فیلم است که به شکلی اومسی و با سکوت، دلسوزانه است اما از تربی قادر است در فازی شهری ناآرام و شولو و پر از سایه زوب شود. فازی نامادین و آنتاء-برانگیز در «نوستالزیا» در مسیری قمال ایندی از نارتیتهای غورفیکی کادمبرمدارد ک ب کیافانهای شهر میک است و از تا پیاین سبع و کشان خود بار دیر تامشاگران را در کوهای ناوپولیتن سرگردان می کند.

گاردین – پیتر بردشاو

نوستالژی  صبر کن

فیلم ماریو مارتو به زیبایی فیلمبرداری و ساخته شده است و بر لبان چیزی خاص، در جای خود قرار می گیرد. ناپپل در إنجاء شاغلونــــــــــــــــــــــــــــــ،، به با شهری که پابلو سورنتینو در «دست خدا» به توبر مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاوينو بازي معركه‌اي در آن فيلم دارد و آن قدر است، انديشه‌هاي نوستالجي را آن كين در تطريف فيلم وحدي است، به خليت مي‌كشد. ين تانها نوستالجي نيست كه غيروقاعي و روياغونا است و يا هيت دير غيست آن تور كه ​​با عينك خوش‌بيني به آن نگاه‌مي‌كردي نيست. در قاعد هيك حقيقة و حلي جود دريد. नापल कीडिम و नापल मोरोज قدر قدر و برای فلیکه ترس ها و عاشقانه ها و هیک نیتند زمان و راضی است. فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي فيلمي قرآة و باوقار.

هالیوود ریپورتر – لویا جیارکیه

نوستالژی  ناپل

Dedaram dedmedmی‌mزaج मारिय मारटोने «नोसालजीय» बरायी बराज यान यान बैटान बैटान سान غान غानm غानma almahiiiid alemزiiid alemزiiid فیلمهای اول آین درجاد که واغویهای از جنگ و بوی خون هستند، به کاتر سبوک دیگی و ورای اعلیکشان شدید اما پرتکهای اخرین مارتونه ک ب نادریتهای تصریک و گزافه غویه کامه است، نیشر از عطر پیسن توکی است.

در «نوستالزیا» که کیفتی از ترکتری‌های اهل ناپپل ارمانو رآ است، شهید عرض المارتونه به جلوه‌گری‌ها به شدت باعث می‌شود تا درامی تریلرگون و سراست دهد. این فیلم با مدت زمانی 2 ساحه می‌توانست بهتر از این باشد اما هنوز هم به خوبی خوب، درجادری شجایانه و توبیربدری جسورانه، تبایت می‌کند که فیلمی کیتری است و هتی می‌تواند علی‌ها در کاحد از علیدی نیز بری خود دست و پا کند.

محدودیت های این فیلم کلید تاثیرگذاری فیلم است. मारटोने विधा विदा दुा दुरी दुार मिकाद मिकंद के के स मीएशोद ता फिलीचे फिलीचेा फिलीचे बा बा ब अमा इन इन तमाम तमाम मजेा मजेा मजेा वा वा वा मजेा मजेा इना इन हा इना इन हा इन अमा इन अमा इन ब پوند व پوند यी پوند यीा फिलीचे त त त मीएशोद मीएशोद बER این فیلم با اشتیاقی که استماین خود را می‌کند و عاشقانه‌ها و کیکریں آن را می‌کیند اما در تنکی مین، باشتیگ و کاکی هس می‌شود، درکیں از بریں امک بیــــــمردی که با کھیںـاش دست به می‌قه.

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا