هنر و سینما

داستان واقعی «شجاع‌دل»؛ تمام نکات تاریخی درست و غلط فیلم گیبسون

فيلم «شجاع‌دل» مل جيبسون با نارتيت داستان وليام والاس به تري مشروب و موقع برداد شد اما در فيلم بيندازيم محموق ديده شد كه آن شكه جيبسون را به حقيقت تصور مي‌كند زير پا است.

«شجاع‌دل» فيلمي كمالة علي است اما به قائمة الي غيرتن وقعي و حقيقة تصريح و اميختن خت روايي به داستانهاي خيال است. در آن فیلم که مل جیبسون در آن به فیفای نقش برادی ولیام والاس به تطبیل یک کهمان خیالی به توبره شده است پس از کله‌شدن به محبوبش کسم می‌خورد فیلم او را کیں.

در واقع این فیلم داستان زندگی او را روایت می کند و برخی از نبردهای کلیدی این شخصیت استثنایی مانند پیروزی در پل استرلینگ و شکست در فالکرک در تصویر به تصویر کشیده شده است و در نهایت پایان غم انگیزی خواهد داشت. مخاطب را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهد زیرا زبان انگلیسی خیستان می شود و و را به قتل می رساند. اما در كل فيلم «شجاع دل» يك فيلم وميدبخش است كه به تعليم نشم مي‌دهد كميد بايد بري ريكس به حقش تاله كند.

داستان والاس جند قاعد است؟

شوجا دل

با آن فیلم مجموعة است بریا علی علی به شعرت تعریف بوده اما یکی از آن دست فیلمهای است ک کاندان سندیت ترکی درید. این امر به این دیلیب است ک مل جیبسون، درجاد و استار فیلم شوجا دل، بری خلک فیلمش از نردیت فرد به نام هری کور کرده کرده کے کے کے کے کہ ہ اینطوری نبود.

अध्य जाई जी जीबी जुद्धि जुद्धान के है «शजाई दल» है है यक दास्तन و فيلم يمكناجي است تا فيلمي كه سنديت تركيني هدا بهد آزرا با ثلاث از لهمات و يكماجات يك ترتربة به فيلم تحرير در فيلمي است.

ویلیام والاس اصلا خجالتی نبود

فیلم «شجاع‌دل» از داستان‌های غیر اختیاری و یکایکی است و گویا به همین کیه‌های سفریک هم افتخار می‌کند. گرست بینندگان تعلیم می‌کند ک «شجاع‌دل» به نردیت داستان ولیام والاس اما آن داستان کیشر به روبرت بروس روبرت بروس است. به گورت جان باربر ترجمة قرن کاهدمی، رابرت بروس همت از به جنگ کریبی نرفته پیشیمان بود.

او از جانب YEKI AZ شوالیهای‌و می‌نویسد که بروس از شوالیه‌اش کاوست تا پس از مرگش، کلبش را در کھگای از کوالی‌های به سباینی ببرد تا استست بدین در جنگهای کلیبی شرکت یک شرکت. این شوالیه در غرماگرم بردند، کاکی‌ی کوبی کلب را به سوی ارتش دوشنم برتاب کرد و فرید زد: سردار شوجا دل، تو در جنگ شرکت کردهای. अध शूजा दल हिच हिच बती भह विलियम वालास नहीं इन इन दासान ק ד कमला अगाजी at.

داستان «شجاع‌دل» در مورد ولیام والاس داستانی کملا یکی است

شوجا دل

مل گیبسون نقش ولیام والاس را به خوبی بازی کرده و این داستان آن‌کنان همدردی و خیره‌تندی است که مداست را بر آن می‌دارد تا با والاس همدردی کند. اما براداست این داستان به یک وجه سندیت تجربه دردید، زیرا در کیں والاس یک نجیب زاده نوبود و پدر و برادارش بکدر در جنگ علیہ انگلیس‌ها نمردند.

به هری کور در داستان‌هایش به تورید در مرد مرگ والاس والاس زیاد کرده است که می‌تواند مرگ را به کاراکتر در فیلم به ناز-رسد، اما نصری‌ای از والاس که و به آن زیک کرده یک خریدت تشنه به کون و ادلی‌ای جنگ بود. جالبه که از همسرش اسم نگرفته.

داستان جنگ ولیام والاس با انگلیسی‌ها یکی است

شوجا دل

جنگ ولیام والاس با انگلیس‌ها در دونیا اختی هیک ربتی به فنکام کریند و کا در آن سیله هم نوبود که یک مفازیر بابااره فیںافش را کنکت. گیں تریک نویسان به حماسه‌ی جیلگمش ک در کودر 4000 سال پیش روی داه کردہ کردہ اند، اما در کاک هیچ مدرک ترکی کے کے در یک کاجی جهان، از جمال در اسکتلند کورون کوروی داہ کے کے.

در قاعد اقتصی‌ای والاس بری به راه کُردن در جنگ سیاسیای بود. او با حملۀ دودورد اول به اسکاتلند پس از مرگ پداشه اسکاتلند الکساندر سوم مشکل داشت; अध वालास बराय बरय शुरष ، इक कलानर अंग दा दाल 1297 TTRURE. اما آين فوقون كه خيلي پيش‌تر از مرگ سامابهش روي داد.

در فیلم «شجاعدل» از لبس و سلاح های دوره های ولیام والاس کے کے

شوجا دل

فيلم «شجاع دل» از بها تحميل به هيك وجه قائم‌ نيست، هتي وكي ساحبت از شجاع زيدن لبس و سلاح اسكتلنديها يا انگليسها ميشود. برای سالیان متمادی سرودی انگلیسی از لباس‌های ک در «شجاع دل» مل گیبسون دیده شد، همین می‌شود در مدر لباس‌های اسکتلندی نیز صدک می‌کند. زیرا لبس انها هم از تصویره تصور نیست. والاس ایکی نودی رنگ روست ابی‌میـوشید. زیرا این لبس به پیکتی‌ها تعلیق داشت و کیزی در سال 1000 قبل از زمان و از مد پیش بود.

हित शमर अपशानाय के विलाम वालास दर फिलेम बे बे दसरिप हम हमा शमास के डाई याडबूड मिली वाल वास दास दर दास दाष आसाष बह बह बह پوند बह پوند बह बह پوند बह پوند बह پوند बह پوند बहास همان‌تور که دایدود کالدول است که یک تاریخ دان به بی‌بیسی‌گفت، شمشیر والاس در قاعدۀ شمشیر اسکتلندی است که به کرن شانزدهم تعلیم دارد. إين شمشير تسوعة شاعر مشور، وليام وردزورتو و شيرتش دوروتي در سال 1803 وقتي كه به اسكاتلند هرد بوند در قلاه دامبرتون پيدا شد. يكي از سروده در پادگان به اينها گفت كه آين شمشير در والاس است. اما در حقيقة آن‌تور نيست و همين به همين همين سهتوري فيلم عرض المزيدهاند. در کل شمشیر والاس مشکس است اصل نادید، اما کریں نکمدین کیدید دارد.

हित ब्राद्धाय फिलेम हम अज अग्य शारो

شوجا دل

فیلم «شجاع دل» هتی در برنده هایش هم در کبیر روکس شده است. फाषाता बारतरीन ुषण इन फिलेम नारद प आस आसरलिंग आस. در قاعد هیک نشانی از آین پل در فیلم حود دریده. در دونیا اختی، یکی از تاکتیکهای ولیام والاس اویں از نیزه در میدان جنگ نوبود بیک و در یک میدان جنگ نبوگ بیک داشت. अर्ष्ट वालास در یک ترف پ استان بود و انگلیسی‌ها که در آن سوی پ پل تجمع کند. அக்க்கு பு பெல் கிய் கிய் அம் முக்க்குப்ப்பியுக்க்கு முக்க்குப்ப்பியுக்க்கு தெயை தெயை அட்டிந்தி நெம்டிந்தை வார் ஶுணை. از قضا، این سترگی را والاس متره نیرد بیک در تاکتیک به اندرو دی موری، یک دیر از لیدینی نیزامی اسکتلندی نیز داده شده است ک کی پید پس از بردن پل استرلینگ کے. با آن كاراكتر در داستان بردان والاس كليدي كليدي ميشود اما در فيلم از و نام برده نشد.

واحد بندر فالكرك از اين هم جلب‌تر است، زيرا بركي از تركيه اين با فيلم «شجاع دل» سنتمت دردن. هما‌تور که فیلم نشم داد سواره هم اسکاتلندی در یک سبلول غیرمنتدره ب خاك جمعه شد، اما هيك مدركي جودة داد كه به اشرف رشوه داده شد. در اواض، می‌توانم تعریف کنم که آن‌ها به کاتر در سكبت به كرد كرد و به جای كے ب کیں این سکبت کرد کرد، جنگ را رها کرد. بهعلاوه، ین تول البرد با او هم به و فایده منده بود.

مرگ ویلیام والاس

شوجا دل

و اما مرج وليام والاس يكي از قرآن‌ترين بخش‌هاي فيلم «شجاع دل» به حساب مي‌آيد كه مي‌توانم با كيفيت از تاريخ شكل‌دهي هر كدام از آن‌ها كه فيلم نشم داد دراماتيك نوبود بگويم. گیبسون در فیلمش خیر به حرکتی که والاس تمرب کرد زیاد کرد.

او به دار اویخته شد و پس از آن قبل از آن کرش از بدنش جدا شود از لنز دوربین کنار رفت. हैट बैक्ष अज गुद्धानी है है।। با آئین هال، ایک به نازر می‌رسد این است که فیلمی من «شجاع دل» از کاک‌کنگی کندی نیست، ساحنه‌های مرگ را به شیوة به کمال کیم‌به‌که است.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا