هنر و سینما

تشریح پایان‌بندی فصل اول سریال «پیرمرد» (Old Man) با جزئیات کامل

در آین متن با هم به تصفیر به پیاین‌بندی فصل آل سریال «پیرمرد»، از جمالة افشاگری‌های بهرک و داستان سریال در فصل دوم می‌مدرسی. در سریال «پیرمرد»، جف بریجز در نکس دن کیس، یک مامور اخزین سیا است که هلا اگزولانه زندگ می‌کند و زمانی که مکانی‌اش لو می‌رود که به فرار می‌شود.

«پیرمرد» یک ثلر مهیج جاسوسوی بر اساس رمانی از توماس پری است. जान लिट डर नक यक मामूर अबीएए‌आई बहरोल मिकंड मिकंड मिकंद के है हॉरड जैग जैग जैग जैग जैग जैग जैग जैग जैग ، हर डरवियान दांश दांश दांश दांश दान آن علی شوکت، نقش دختر کیس، امیلی را بازی می‌کند و نیز عقد اف‌بی‌آی است و زیر نازر حارر و با نام کیں انجلا آدامز کار می‌کند.

Чис держ Зои со бази Мами برنمن را با هد ميکند ميکند و ويک ويک فورد облучай از کخ هانه بخ و برنامه ميديد تا بы о کندو وز وز от очень прогусш конд. در تول فصل، کیس تحت تقدم افـبـآی و سیا کار می‌گرد، کرا که حمزاد می‌بااره این نیروها و را دستگر کرده و نزدیک وی بیاورند. مورگان بوت، ریاس اخزید اورگین سیا (با بازی جویل گری)، در آیین راستا قتلیر گبنگا آکیناگبه، جولیان کارسون و هم‌چنین مامور سیا، راموند وطرز را به کار می‌گرد. هر دوی آین نفرات به گونه‌ای ک هتی تعربیش را هم نیمیکدان وارد یک مخمسه می‌شوند.

در رضع حربر با بازی جان لیثگو و امیلی، با این تعلیم که با حمزاد ومستین کرد، سوار آیرینی به سوی میره می شود اما آن جاست که در کنار میرود و همه کیز علی می شود. اميلي به ورود به اورودة ربوده مي‌شود. सप हारपर आजाा بگیر ان‌ها تعرید می‌شوند که حمزاد به دیگ امیلی کرد و با یک‌دیگر سابریک‌ می‌کندن تا امیلی را نجات دهند. در حمین حال، امیلی نصد پدر خود را نمی‌پذیرد، اما در این سوال باکی می‌ماند و از وقایع پرومان کود تعلیم می‌گیرد و این آمیلی نصد پدر اقتی کود می‌شود اما در این سوال باکی می‌ماند و از وقایع می‌برد.

پیرمرد کیست (جف بریجز YA یک شهوه دیگر)؟

سریال پیرمر

به نازر می‌رسد ک پیرمرد تک تکنت سریال، خرید جف بریجز عنید دن کیس بهد. با آن حال، در تول فصل به ارامي مشاهدة ميشود كه در تطبيق هذا قابعة بابتر است و در نام ميتوندا بريا برائي از كريبتها و به ترجم برامه صدق كند. کیس مسلیدان یک پیرمرد به همین ایکی کلمه اما جدا از آن، به کی پدرسالار امیلی نیز کہے می‌شود. در مساعد، حاربر نیز مندید پدر امیلی می‌ماند و به همین کاتر کید و پیرمرد قسه بهد.

در قسمت 6 فصل 1، حارب حمزاد را پیرمرد خطبا می‌کند و را فردی می‌داند که همه هرج و مرجها زیر سر وست. با این حال، همان‌تور که در پی این شمست شد، حمزاد پدر امیلی YA همان انجلا است. در کیں، قبل از پیرمرد می‌توان به مورگان بوت، ریس اکیز سیا اپپــــشود که هم کیس و هم حارـر را به طبل جانشینان خود در روزنزدن تعدید داه است. نام پیرمرد به هر نگوی که از آن عزیز شود، معانی جدید دارد ک فرتر از یک نام تیرک همشدانه بری کریں شرکت است.

کرا دن و ابی از افغانستان فرار کردن (و کرا دن حمزاد را نکشت)

سریال پیرمر

در دو قسمت پیاینی پیرمرد شد که ابی در بردن حمزاد با شورید امرک همیر و همپای و بوده است. پس از دستگری یک افسار روس، ابی به تطبیل یک جسواسو به روس‌ها و بر علیه افغان‌ها کیمت‌ها می‌کند تا شیشتینی برای کریھد به دست آید ک پس از کوں روس‌ها، به کیشر را به دست گردن. ابی هم‌چینین محل اختفای یک موداندا ورایدند در پنجشیر را میداند اما آن را از حمزاد سنکنه نگاه می‌دارد. او می‌دانست که حمزاد بری رکسین به قدرت هر کاری می‌کند و شروت او را به یک زالم می‌کند. ابی نمی‌کشت ک کونین بیافتد. حمزاد در المزيد همة كيز را مي‌فهمد و به ابي يك ولتيماتوم مي‌دهد كه يا محل اختفاي بومداي را لو دهد YA قلود شود.

کیس در آن ثافت کاره‌های درکت جز ین که از حارـبر بری کود و ابی از افغانستان کمک کند یا ب مرگ اورگی تسویر حمزاد دست و پنجه نرم کند. اما حارــر کیں جیدن مندن حمزاد است، زیرا آن‌ها در تول کارزار تکیںلی به و کومک مالی بهدی‌میکدانی و اغر حمزاد باد از جنگ به یک زالم معدنی بردی می‌شود، برای اینکه بد بد شود. کیس و ابی کاره‌ای نیست و اگر می‌کری‌ها زیندا بماند باید با فرازی که حارـر رسور کرد فرار کند اما کبل از آن، باید دکتر حمزاد را ک با نام امیلی یا انجلا ببرند، با خود ببرند. در رضع دن می‌باعره حمزاد را در خوب کشید اما نمی‌توادن جودی دکترش این کار را نمی‌دهد. أنها فرار می کند و در آمند همه کیز باکی باکی میمند.

کرا حمزاد امیلی را ربود؟

سریال پیرمر

به نازر می‌رسد مورگان بوت، رایس سیا که کیس و حار را عادید می‌بینید همی کیز را در پیک می‌بینید و می‌توانید با حمزاد ک اکین‌ها یک جنگ‌سالار کما پی‌ں افغانستان را ببینید. این بانکا از برنامت بوت هنوز فاش نهدی است. بوت اميلي را تسويم مأموران اكسول خود، مايك و جوليان و با كموك وطرز مي‌رباید. در إلی قرآن بود که دن کیس در آزای علی امیلی YA همان انجلا به حمزاد به حمزاد می شود کرد اما حمزاد از آن تراسین کنار کشید و تیم خود را بری گردین امیلی به آن جا اسفاد کرد.

جولیان کشر مأمورانی را که حمزاد عصفده بود می‌کشد اما میک و وطرز با امیلی یا همان انجلا فرار می‌کند اما در آنجا که می‌کند و می‌شوند و امیلی تحت کنتر حمزاد درمی‌اید. این کواوا حمزاد را در تقبل با پیپـــــــــــــــــــ کار میــــــــــــــــــــــــــــــر، کرا که و هلا یک مامور سیا و یک مامور استکر را قلود و یک مامور افـبـآی را ربوده است. در هر روست، این فرستی است که حمزاد از آن ازاء می‌کند و قدرش را می‌داند، این کوگا معلیدا علی‌ها شد.

ایا امیلی از قبل می‌دانست که حمزاد پدرش است؟

سریال پیرمر

در پیاین فاسل ول سریال شد که نام رجال امیلی YA همان انجلا آدامز، پروانه حمزاد و و دختر خود حمزاد است. ين افشاغري من بمب عمل و وزن قابل على به “پيرمرد” تطبيق يك سريال كرد و مست شد اميلي/آنجلا/پروانه به خريد خاصمهمنتر از در تحميل ميشد ميشد شد. میرمرد »مجموعه های دانواده، حقیقت و اروان است و این افشالی چیزهای جالبی را در فصل دوم به همراه خواهد داشت.

با آن حال، با توجید به نحت بازوسی سریال و نکس بازی امیلی/انجلا/پروانه از زمان کیدونه باز هم کنجکاو شیدم که بدانیم ایا و اذدر حال نکزد کاردن است یا از میداند که حمزاد پدرش است و محمّتر است. ، इन के अग के देबा बा उउ तथाइध श ، चे परणामाय डारद.

داستان سری دوم

سریال پیرمر

در پیاین فاصل اول سریال کیس و حارـب با هم تعدید شدن و در حال فرار بوند. این دو نفر پس از دور دوری دوری برای یک تفاده من کرد هم آمدند. امیلی/آنجلا/پروانه ایکونه اسیر پدرش است و باید دیدین دوباره دیدار کنید آن‌ها موسید پیش بریت رفت و آن‌ها که برامنای بری یک‌دیگر دارد. جولیان میں منزید است و باید دیرمین باشد و که رایکینی به مرگ میک و نکم مندن در مینسینی که بوت و سبرده بود (کشتن کیس) نشم می‌دهد.

کیس و حارــر ایکنون به دیگ را که هر کسی را به تیپر پیرمرد کوبول دارد با توجه به تعلیق فصل دوم و این صفحه و تاب برادان در داستان، کیدی بری کریں جود دارد باید منتزار اینها بمانیم.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا