هنر و سینما

چرا ری و کایلو رن از جدای‌های سه‌گانه پیش‌درآمد جنگ ستارگان قدرتمندترند؟

در سه‌غانه‌ای درکه‌ای جنگ ستارگان، ری و کایلو رن کامها پومدینتر از جدای‌های پیش‌درامدهای «جنگ ستارگان» به توبر کیکشده اند، اما کونین امری تعلیمی درون کیهانی دارد. تعلیمی که یودا، پالپاتین و کید هیت فرقه‌ای جدی را در بر کین.

در كل ده سال پس از «Jung Stargan: Episode 3 – Revenge of Sith»، Jing Stargan with the next follow-up، خود را تحت تطبيق «Jung Stargan: Nero برمیخیزد» به كینامه و در آن تجمهه، ري و يك شرور دير به كينگيا. نام كايلو رن آنها بودند विष पिश परवादहा व शेगाने राजाला ، जुल हाय “जंग सारगान” तथानाद तन अंगु शामा گیرد प पाष प पाष अज है है है है है है है र र र र र है है है है है है है है हैाद با آن حال، همه‌ی این کاراکترها قدرت‌های کامیمی دردنی ک مشد شدن کاراکترهای جدی پیش‌درامه‌ها کامی کایکتر به نازر.

در هلی ک منتدی جدای و نیرو تنکـی کانونی فرانگیز را تشرید می کند در دوره های فرنکایز به کینـه کانونی به توبر کـه شـهد. اتحاد قدیمی، پیشینیان آن، جنگ‌های کلون‌ها و سریال‌های دنباله‌دار، همگی به داستان‌ها و مضامین مختلفی می‌پردازند که جورج لوکاس برای فیلم اصلی خلق کرده است و همه این مضامین داستان «جنگ ستارگان» را به مکانی داستانی تبدیل کرده است. با معنی زنده.که برای علی کے درک کرد.

کایلو ران

در هلی که این کار می‌شود داستان‌های تری‌ی خلک شود، اما در آن سری پردگانت در جنگ استارگان. प्रभाष्टाती के भे स्वाष्ट काराक्तार. अध आन मेलब बह दासतन «जंग सारगान» WO नासाजगारी‌हाइी के अज विश विश( پوند दर अन गुद द दरड दरड दरड दरड दरड दरद द दरद दरद दरद

از نازر تعريوى، قار بود جدايى دوران پيش اورد قوى‌ترين تعريف بهد ك در آين سه‌غانه ذكر شده است. با این حال، وقت جدایی را با شاهکارهای ری، کیلو رن و هتی لوک و لیا در سه‌گانه‌ای دیں می‌کنیم، درمی‌یابیم که جنگلویان دوران پیش ‌درامد کیزی شیز از جنگلویان به نیرو به نازر نیرونی نیرو می‌دهد. در هلی که إن سماع برای کنوبی و عناقین صدق نیمیکند، اما در سلسا با کستر کیں کرکتی های دائکا و پسزمینه پیش ایندر صدیک است.

در قاعد به جرات می‌توان گفت کعبدی‌های جدی‌های ک در جنگ‌های کلون‌ها جنگیدند، تنها به هکرات‌های استاندارد شمشیر نوری و آزیر ساده از نیرو بازمی‌گردند نه کیز دیگر. அக்கு நும் ப்பியு ஜா஡ியி பிஷ் பார்க்கு रा बा सेह‌गानेय द्युजे कर्दे कर्ड, जीरा काराक्टर उउल अज सन दो साल्गी अग्या देधे आस्त अमा बा इन हाल गुया है है है है है.

اذا آين تبدل ميـبائر به ترجمة و مشكافي قائم قدرة انـها بديرة. هر کند در نسخی‌ای جدید جنگ ستارگان، استبر این سوال در کامل یکتاب کمیک و یک رمان بریدی است که هر دو نشم می‌دیدن یودا و پالپاتین به رابعاد در دروان پیش‌درامد از راشین به تمام قدرت‌های عربیتند.

چگونه پیش فروش مفهوم جدای و نیرو آن را تغییر دادند

کایلو ران

در سه‌گانه رائل، نیرو کیر یک مورایی است که به شرکی می‌توانم آن را به طبلتری سن ملموس درک کنم. اما، وقتی توضیح می‌دهند که نرو برای مردم چه معنایی دارد، از اصطلاحات مبهم مانند آنچه در مورد آن صحبت می‌کنند و نحوه اتصال کهکشان به آنها استفاده می‌کنند.

به تور کلی، نیرو و جدی در سه‌غانه‌ای رجال به تطبیل علمی مرموز در نزر کردی شید تا جایدی که هان سولو هتی به جودی نیرو بیکندی نهدی. تنها پانگ کاراکتر تعدید دیده می‌توانم در سه‌غانانه‌ای از نیرو کند و سافیح کنم.

علی گرم گریب در جنگهی کلونی در سماع کہ یک کہمہ جدی جدی و کرہ کریب، اما در سهگانی رجال کیں به آن کہہ نہیں نکید. در قاعد، ترکين از جدايى به تطبيق يک دين قديمة ياد ميکاند. اما پس از آن همه‌ی این فوزیات در تول سه‌غنه‌ای پیش پرد «جنگ ستارگان» مترکه شد شد، این زمین که جدی به تیک یک نیزامی ورزینه و بر اساس رونته‌ها، جان و یک ریمت تدریک شرک استبلیہ. در آن زمان نیرو دیر منتدلی انتزاعی نوبود، بیک کیزی بود که میشد آن را از تریک زیستُنسیک داد.

کایلو ران و Re خیلی قوی جدي دوران پیش‌درامد به نازر میرسود

کایلو ران

گرچه های س از منظری دینر به نیرو نگریستند دنبال کنند همان کرقابل پیش بینی بودن آن را حفظ کنند. علیگر آن تناه ری، كایلو رن و اسنوك به تطبیل كیلوهای نیرومندی كه كملا نیسبت به نیرو حساسی می‌دهند در آن تمكه‌ها اوزر دردند، سه‌غنه‌ای تمكه به قدرت‌های دیگر نیرو را به آنیرو نشم داد. به تعليق مجموعة، كايلو رن، شليك يك غلامة را با از نيروي مفتاح كرد. کایلو و ری می‌توانستند از نیرو بری تله‌پورت یک شی او کند.

री जुब क्षन्द्ध कायलू रा बा अग्या आजा निर्य उत्याम वृष्ट व कैलू काई आजोहर हैट कोड ब्राय जान जान दुबदन देबर बह री गुद्य केंड केंड این شاهکارها از هر کیزی سرید که جدی در دوران پیش پیرد کرده بود و به کیت می‌توانم گفت در آن دوره اناکین و وبی وان کنوبی نیز زایکـر بوند. हित दारत प बराय अधिक मा डूर डूा बसंदा का क है अधा शुरण शुद श श ، कारी के सोलो ब ब बारी बरय बरी ीरी ी ी देध देध देध देध देध देध देध देध देध देध.

هم یودا و هم पालपातिन में शुद्ध के जडे डर पिमें

کایلو ران

در جنگ ستارگان نوبو 20، لوک به کھیںی روہ یک بستانی جدی، روشی ایکی را بری درک نیرو و ایردا آن می‌اموزد. الزار مان که در دوران جموره عزام زنده می‌کرد و به روش‌های نیرومند می‌پرداخت، به لوک می‌گید که هر کسی که شاسیاس را به نیرو می‌برد، باید خود را به اردای نیرو بسبارد برساند. به ذلک دیگر، جدی یا هر کاراکتر سهساس به نیرو اذین باید به آکھیلی بری نیرو بردای شود نه بیریو.

به کردی الزار مان، جدی باید به همان کیزی برد می‌شود که در هر کیں از و تلب می‌کند. این امر کیدهی کیدی است که فرقه ای جدای و رحبار آن یودا عرض المزید دیدن است، زیرا انها یک کد جدایی دارندن ک بری سدها سال بدون کابین باکی ماند و همین امر هم جدای را از رکسین به قدرتیاش باز می کند.

به‌علاوه پالپاتین در جدایی از دوران پیشامد نکشیده را بر آهنگی داشت. زیرا پالپاتین در بحبوحه‌ای جنگ‌های تورونی و غم‌انگیس کلونه‌ها، جدای‌ها را وادار کرد تا در عقاید و باورهایشان شکست. همی امر باعث شد ک همین ترس خاصیکس گالکاک را ساگرد، ترسی ک هیک کیں نیمـتوانست آن را ازید دهد و همی امر صلی بانان را بہ جنگولیانی نہیں اتماد کرد. همین کیزها مشد شد ک جدی‌های دوران پیش درامد انتور ک بید کوگلی کے درامد مشدن.

کرا کیلی پیش‌تر از جنگ کلون‌ها، مفهل جدای در نشم‌دادن در قدرت‌ها شکست خورد.

کایلو ران

تنها دلیلی که باعث جدایی به توردی‌ی‌ایرای یودا و پالپاتین می‌شود این بود که مفهل جدایی به تور کلی در تعدید منتدی نیرو سکت کورد بود. هما‌تور که لوک در فیلم «جنگ ستارگان: لامن جدای» به ری‌می‌گوید، نیرو می‌دهد به جدای تعلیق درید و آن کیزی بود که در دوری‌پیش پیش برد به آن پی برد.

در قاعد شوری جدای و جانهام آن با نیروها به تطبیل سلاح، جدی ها را مدتها کیبل از رامل جنگهای کلونها به یک ارتش کرده بردید بوده است. میس ویندو دبای می‌کند ک جدای‌ها حفیزان صلاح شرکت، نه جنگولیانی ک بگریں دست به کشتار بزدند، با این حال، فرقه‌های جدی بر اساس ترج‌های نیزامی من استدان، شوالیه‌ها و پاداوان‌ها می‌شدند.

علی گرگ آین نیروها در تمام تول زینت کود تعدید دیده بود، اما همان‌طور که میس ویندو داد، ایکی به جدی‌های دوری‌ای پیش پرد برای بیری کیریو با نیرو. به همین دیلیل است که کی کی کی کی ک ستارگان، اینی ری و کایلو رن ک ک ک ب نیرو با نیرو با نیرو با نیرو بیری را اکتیر کند در ک ک ک ک ک .

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا