هنر و سینما

5 دلیل که ثابت می‌کند سریال «یاغی» می‌تواند الگوی خوبی برای سینمای ایران باشد

کردی است که سریال «یاغی» کود را کرده است و کیدی بری کود دست و پا کرده است. «यागी» में कोबंदह؟ هنوز تا پیاین سریال «یاغی» راه جدید در پیش داریم، ولی تا همی‌جا هم می‌توانم از سریال و روندی ک در پیش‌کرد ریسید یاد کنم. فرگ از قابلتی و قوت و فاسکان، «یاغی» کند تعریف پیزی کیمی کے تیگر دارد ک می‌شود بوجهمن آن یک علیہ پیزلہ بریا بکیگی اترکی سینامی ایران در نازر کینمہ.

1. کشتی

यागी - کشتی

keshti sport ملی ما مردو ایران است. کلی پهلوان و کاستی گیر متره در تاریخ ما جود دارد که می تواند در میان پردم لحن باشد. کستی با جود آن‌که سرودای استشناهی اعتین مسل فوتبال یا والیبال را دهرد، ولی اوما در ایران موبائب کید دارد. محم‌ترین تنک‌ی کوت «یاغی» این است که کستی را به تطبیل نیروی ترکینه‌ای داستان خود کود کی‌کرده است. در سریال تعریف ریز و درشت جادی رها می‌دهد، اما ورود به تیم ملی کستی و هوزر در جام جانهی است. تنظهی جلبین است ک اوکھانا کستی شرکت محبوب بطاق باین جمیعه است، این ویدی از جنس خود جاوید. همین مستدر شده است که یک لوگی کوی و باور در دل آن سریال تنیده شده است.

در تاريخ هليوود كلي فيلم فيلم براحة بيسبال و بسكتبال صحيح است كه سرتحانهاي رجال ين كيشور ستحد. . اما در سینمای ایران هیک‌وقت کشتی به آن روست تیگر نیست. در قاعد، اسلا فیلم‌ها و سریال‌های ورکی کیمی تا به حال ساخته شده است. هال با سریال ترف شیدم کی این سرکت ملی مہجور را در کرکس داستان خود کارد و کاینده به تیک یک ایتر عالی معدینی، بری کستی امل کند. از حق نگزیم، ساهنہیہ کھیکہہہی کستیہ ہم کیلی خوب و پرهیجان به توبر کہہہ شدہاند. به ين سرشته شده اند. अधाशे श बुद के के अधार आज सरील “यागी” ، मिजन पेटाम दर का है केस किशोाइन अस. چه چیزی بهتر از این؟

2. عشق

यागी - عشق

ता हमिन चांड साल पेश ، क कहे चीली मियान मरदार मिश सहेना आज फिल फिल “भाई चैट” (मोस कीयी – 2012) 1 نفر از بین رفته است. عسولا در سینمای ایران، اوسولا کیمینی ایران، اوسولا کیمینی ایران، اوسولامانی ایران. همین کاکمیکھیہ کیمہ شده است که عشک نکش کانکان پررنگی در اترک ایران کینامی ایران محدید هذا عشکی هم اگر هست، همیر با خیستان و تلکه‌کامی و دیگر اوردی این‌چینی است.

حال در «یاغی»، با پسر و دختری ترف آدید ک آشکی خالسانه و بی‌قید و شرت بهم دردان، هیت اگر کی‌متر فیلم میان‌شان بهد و در دو قره‌ای بیشتر زیدند کند. عشك ميان جاويد و ابرا، در دونيا اختي كرمحتمل به نازر مي‌رسد. کهیلی باید یکی از ترفین یک سلسائی اعشمنگ به عروبا می کند و همچان منتزار اشیک خود باکی افراد! ولی مجر سینما کیز بہ جز رویاسازی و تیرشهای علوفه محال است؟ «यागी» चीली खुब मुवाच स यक यक न न؟ همی عشک است که به یکیک رایلی انها برای رضای زینگ بردیده شده است. با تعلق به میزان عاشانگی کریں کی آن سریال دارد، کھیں عین سریال تحت تصاصر در سلاسهی عاشقانی کیترین هم کار کری گرپت.

3. از فرش به عرش

ياغي - از فرش به عرش

یاغی داستان پسر تنجازانی است که از مهله‌های جوبان شهر ک پ از فقر و نداری و ادیک و هزار براشن کوکی دیگر است، تاله می‌کند و خود را به سفره بایگی می‌رساند. اسولا جوبوس شهر در سینمای ایران کاندان تعالیه نابیته است، اگر هم جوبوس شهری دیدیم، تقدید روی بیچارگی و خرید آن ها بوده است. هیک‌وقت آن سریال «یاغی» ین‌قدر به این کینتای‌ها به نکیندهیم، کم‌پیش وشید که کی‌منای ایران کند کندی ملموس و باورشیر از مکوک فیگر را ببیند که کہ تناہ بہ دیک زیندگی عتیری دیبیند. محمد کارت نه به دیگر فستیب است و نه می‌باعر تحسین متستکین را کندوگ کند، و تناه می‌باعر داستان‌هایی که در زینگ کشمیده است را نادریت کند.

کهیلی از ایکی ایکی کې «यागी» می‌توندا به یکیکی‌ی کوبی بری این برد شود. می‌توادی به آن‌ها یاد دید که کار نیست، آن‌ها در همین بیگوله‌ها و از فقر و بشریکی به دنبال این هستند. این درست است که بهمن و تلا نکز کدید در کھیں جاویدن، ولی کیلی از اوکامه محمول رایل سریال را جاوید با پشتککار که به کرک می‌رساند. ین جاود است که شبها کار می کند آن جاود است که بهمن میرود و و و می کند که به او نصیبش می شود را میداند و با ترکینهای جدی و سنگی، در استانی ورحیبیش و راهیابی تیمملی به تحمیل میرسد. برای طابعانی هم‌سن جاوید و در تصویر او، چون پشتکاری یکی یکی عالی است.

اسولا جای خالی غرمنی مسل جاوید در سینمای ایران کیلی خالی است. تنها پیش مناید چنین گاراخمن فاکسیل در پویای دیگنیم. کسی که بری راشین به حقش تله می کند، علی اصفیکانش به پا می‌کند، زیر بار حرف زور نمی‌رود و را به روست فیسیکش و رودرو هل می‌کند.

4. در قلب خیابان

ياغي - در قلب خيابان

يكي از سريكهاي كه در مدر كيمناي ايران ميتره ميشود اين است كه با اطري افترمني ترف شديد داستان خود را بكند و در كند مكان كند، شرمت ميكنند و به پياين ميرساند. إن سافئ تا حدی به كامعد بدون در اتراه ایرانی برمیگردہ. واقعا نقدرا نقدر بودا نمیک کارگردان کارایسنده با فراغ بال، هر یدهای را پیاده کند. ولی همین مساعلا تا حدی کے کیمین از کیمنا هم شده است. अधा दिली डिली धारडी यक में देखें एक पीजी पीजी फिलेम फिलेम फिलेम फिलेम फिलेमरिया बहे के है में बहेम व दर में में।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। محمد کارت این است که از بدوگی هنگفتی ک در اختیش کار داد، که را برد و یک ثر کیابینی عالی برد است.

کهیلی از اورکی سریال «یاغی» در کلب خیابان و میان پردم ادیدی رک می‌دیند. کارت به شکل جسورانه داستان خود را در خیابان ها و کوچه پس کوچه های تهران نردیت می کند. تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،، عرض المزيد. سینمای ایران انقدر بگت درید که اینطوری بود. محمد کارت کیلی خوب موقعیت شده به تمام این تعریدها، داستان خود را در دل فیزی شهری امروز ایران نردیت کند. «یاغی» داستان پسری است که می‌باعر از قلب کیافین‌ها و کوچه‌های فقیر شهر، به کیا، و محمد کارت برای ترسیم کیافینی که تمام کیبانی و طناگانی این پسر را در خود نگه می‌دارد.

5. نقل قول

यागी - نقل قول

این مساعله هذا زیاد متره شده است که کیفت یکی از کیمین کینامی هر کیشور است. هر قدر اتره کیتینی کیشتر بشکند، داستانهایی که روی بردهای سینما میاند کودر کریتی کیمین داشت. کرا که رمان‌ها و داستان‌های ک به روست کتاب کاپ می‌شوند بیدی رتراب‌های کیره‌دست پشت سر خود دردن ک بری تکتک بکش داستان‌های دیں و یک درام قوی‌ و ستکترمند را پی‌گیرسازی کرده است. همان‌طور که آنتنر می‌رود، در سینما ما که می‌توانست فیلمنامیده باشد، جای خالی کیتیبی هم به شکت حس می‌شود. محمد کارت در ولين تخصيصي سريال سازي خود، کندک کرمان «سالتو» از مهدي افروزمنش را بري کيبت کند کند. हाल के «यागी» बह मुबुभ؟ یک تنظه‌ای دیگر، شوجات محمد کارت در کیبتی بودن کار خود است. درجابها ایرانی همست به ترز ایرانی روی این مساعله پافشاری می کند ک فیلمنامه ها و پاشه ها همشد زاییدهی مهند کیمند بوده است، کلی کسیمه از فیلمها و سریالها فریشی سینامی ایران جود درد که کلی تشکه پشت سرشان متره است. حال با فیلمسازی جوان ترف آدیم که کهیلی راحت و بی‌ادعا، به دور از کے کینامی ایران، کیبتی بودن کار کود را کرده است.

«یاغی» سریال بــــــــــــــــــــــــــــــر, در کسمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، روند داستان هم توری است ک پیپوما در رضی شید افت عریت هام بود، ولی تا همی‌جای کار، آن سریال به کاکت کھیر که زیر شد، کیلی خوب موقعیت شد به یک ترک کے کے کے کے. پانگ موردی ک در آیین تعلیم زیر شد، از جمالة قوت “یاغی” شد ک اگ دیر فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی هم مد نازر کارد دین، سینه سینمای ایران با یک جهان روبه‌رو شد.

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا