هنر و سینما

تشریح پایان‌بندی فیلم «طعمه» (Prey) با جزئیات کامل

«تعمه» به تطبیق پیش‌درامد قدم «غارتگر»، تصمین را به خوبی در هم گره می‌زند و در عین حال کود را در آیین فرانگیز می‌کند. «تعمه» که جمعه در تول داستان خود دارد که همه‌ی آن‌ها این است که مردو بدون توجه به سنت می‌شود، باید از ریسلات کود پیروی کند. این تصامین هتی با جود این ک تهمه مسیر استمانی خود را می‌کند به خوبی با فرانگیز «غارتگر» پیکد دردان.

Warning: در آين متن، داستان فيلم «تعمه» لو مي‌رود

این فیلم با بازی امبر میدتاندر در ناکس نارو، داستان غریبه ها را در سال 1719 و در عمریک سومی تفریفن می‌کند ک پیپما اولین دوره اوزر نژاد غارتگر بر روی زمین است. نارو يك كومانچي است كه مي‌باعره شيكرچي را به خود مي‌دهد اما نقش و دوكس سنتي مناي و مي‌شود. برادر نارو، تابه (داکوتا بیورز) به شریدش بیورز اما در درکی او بری برادی شدن به یک جنگلوس تبدید دارد. قد که غارتگر می‌رسد و شروت به کشتن مجانات زیمین از جمال انسان‌ها می‌کند، نارو تانه کسی است که عزم خود را جزم می‌کند و را نمی‌کند.

गारतगर है ।।।।।। खोड र नाज़ान मिकंद व प आज में ज़ाई में में मिहोस के बीनाव शिकाव शिकान w तोमेहा गुदा का का काक काक. نارو با بازی میدتاندر نشم می‌دهد باهوش‌ترین جنگلوی میک است، زیرا و مندی غارتگران دوشنم خود را کملا پریں می‌کند. نارو به یک جنجلو عقلی برای خودم می‌شود و وستفیگ‌های همم را در کیزی کیزی می‌کند که می‌تواند از فیلمی که در آن فیلم به پایان می‌رسد می‌رسد و برای داستان باکی باکی مدان است.

کرا برادر نارو خود را کوربی کرد؟

طعم

برادر نارو، تابه با غارتگر در اردوگاه فرنسوی‌ها می‌جنگد، این من تا همین‌جا می‌تونستم، این من تا همین‌جا می‌تونستم. همین… بیارش خونی» او فاش کرد که شیر کوهی را با استفاده از نقشه خواهرش اسیر کرده است و گفت که او آنقدر قوی نیست که شیر کوه را ضعیف کند. تابه یک شیکرچی بَرک است اما نارو باهوشتر و هیله گرتر از وست، و تابه در کیتہہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .

انگیں نکہ نارو بری سکبت دادن غارتگر

طعم

نارو تحميل مكاني خود را به خوبي مي‌دانست، زيرا و در فيلمي از يك گودال گلي در اردوگاه كردي فرنسويها فرار كرده بود. و هم‌چینید در همان آنتد ک کتنت لیزری غارتگر روی نقاب و، غلمی‌های را شلیک می‌کند ک تصریما به چه لیزرها نشان می‌دهند. کردی از نکھو و منوت به سربت نقاب غارتگر بود، و و در نذر داشت تا از جهرتگر تله، از جملة از توهمه حسنی (نقشه‌ای منتدی به طرک فرنسوی‌ها) برای فریب دادن کارت‌گر کند. با این حال، فرنسویـها تعرید نوبودند ک غارتگر توهمه غیرمسلّه نیمی‌باعره، به می‌بیه شیکر کند، به همین دیلیل نارو به توهمه یک تفنگ می‌دهد.

نارو سینیه فیکرکردن، حرک و مبارکه و را مدر کریبی کار می‌دهد و در می‌فهمد که از تمام قوت و واسعاد این علی کشنا کند و نکهای بر پایه فیش، کرایه و حیله‌چری کند. نکہ نارو در پیاین فیلم این بود که غارتگر را با پرت کردن حواس و ب توهمه عدین (فرانسوی اسیر) کند، نقابش را بدزدد، سباس نقاب را به تطریف توهمه در جایدی که سمله‌ها از جملة گودال گلی گودال درد دارند. او از نقاب بریا تحمل زدن به غارتگر و کشتن و با تکیلیک که کرد کرد. نارو دائما در حال عرض العربیه، تعریف و برامریزی است و نشم می دهد که یک شیکرچی اکی شیکر خود را می شناسد.

جملات آخر نارو به غارتغر

طعم

नारो अधा मी‌शुड के गारतगर र बेह दाम गद व बाइड उ राद. او جملة‌ای را که برادرش به و عمده‌ده بود، بیان می‌کند، همان جمال‌ای که تابه قبل از کوبرین‌کردن خود را بیان می‌کند تا نارو سایک فرار کند. او درست قبل از این که غارتگر کشنا را با تکیلیک کشنا، می‌گوید: «تا همی‌جا می‌توانید. خودشه…”. برادر نارو زمان که طوسیر کارتگر شکر و قلود شد، ستمین را خود را پورففت و این هما کیز بود ک و را آن دادت تا این را به سهریش بگوید تا نارو نیز کے کی نہیں را به همینشک شکل مسک کند، تکرار کن.

ارتباط تاپانче наро با دیگر فیلم های «غارتگر»

طعم

تبانکه‌ای که نارو در فیلمی از اوزازی‌می‌کند و آن را از YEKI AZ فرنسوی‌ها گرفته است، با این متن دارد: «رافائل آدولینی 1715». ين سلاح همان تّانكه فيلم «غارتگر 2» است. دگر این فiilem ، मैक हरिगान ، कारागाह लेस‌आंजल बा बाजी देनी गलावर ، गारी रा के दर लेस‌आंजल जोलान मिडाड आज पे द द दाड. کوریدی دیر از غارتگران، از جملة یک شیکرچی ارشد جسد کارتگر کل شده را با خود می‌برند. गारतगर अान हमान तपानचे र बह सम हरिगान परताब मी‌कंद ता आन बा बार.

نارو پس از کشتن غارتگر، تَانکه را به به‌زرک کیبله خود می‌دهد، اما بدیهی است که در منکتی به دست غارتگران می‌رسد، کرا ک حود 300 سال بید تسویر کارتگر ارشد به هریگان داده می‌شود. با این حال، در پایان توهمه، آیین تپانکه در دستان کومانچی‌ها کار دارد و معمای تنزل آن شرکت نیست. ين سلاح به تطبيق يك طيق امل ميكند و فيلمهاي اين فرانگيز را به هم برنام مي دهد.

“طعم”. 2″? ساحنه های پس از تیتراجه و کیں به یک دیکه

طعم

در پیاین فیلم «تعمه» نارو به قبیله‌اش می‌گید که باید کمب خود را جابه‌جا کند، زیرا کرکی در همین کوده جود دارد و آن‌ها می‌خواهند به مکانی کود را جابه‌جا کند. در على فيلم به نازـرسد غارتگرى كه نارو و را سكبت مى‌دهد، از يك سفينه رها شده است كه همين مسابع نشم مي‌دهد به راو او را سكبت مي‌دهد.

هم‌چنین انیمیز پس از تیتراژ فیلم نشم‌دهد ناوگانی از سفینه‌های غارتگران پس از قلود شدن کارتگر برای املاء به کیبله نارو بازمی‌گردان. شاید این غارتگران برای انتقام نمی‌آیند، بلکه فقط به دلیل وقوع حادثه منجر به مرگ غارتگران به زمین می‌آیند، چرا که این سیاره را به عنوان یک چالش و شک‌گاهی برای طعمه‌هایی شایسته به نام انسان تلقی می‌کنند.

معنای واقعی پایان فیلم طعم را توضیح دهید

طعم

پیاین‌بندی «تعمه» با دانلود آهنگ و دوگانگی بین ترکی شیکرچی و تمهه بازی‌می‌کند. نارو با میل خود به شیکر به کلنجار می‌رود و می‌شود ک بری ریکس به این‌ها باید هم شیکرچی به و هم توهمه. गार्तगर निज़ा है हर डो नक्ष रा बाजी क. «می‌کیکی کیزی را شیکر کنی ک تو را شیر می‌کند؟» این سوال است که برادر نارو در او می‌رسد و در تول فیلم در افراد و تنین‌ندز می‌شود. نارو إين عربة را پيدا مي كند تا يك شير كوهيستاني را كيزك كند و به ناز-رسد كه و در آزمون خود مردود مي شود اما در رضاع مي شود و هيله گرتر و باهوشتر مي شود كه اين كيزي است در پينده پنكس مي شود.

او را درس‌های اومده‌شده از آن تعریف را به کار می‌گرد و وقت‌ها برا از بیگانه غارتگر سكبت می‌كرد، و از را مورد مدربی كار می‌دهد، كوتن قوت و صفاكش یاد می‌گرد و از این مورد برای به دام كامتن و كشتن و او آزید می‌كد. در پیاین «تعمه»، نارو به شیکرچی و غارتگر به تمهه می‌شود و ماجراجویی نارو بری به شیکرچی و جلدگر به تمهه می‌گردند.

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا