هنر و سینما

آیا فیلم‌های «انتقام‌جویان: سلسله کانگ» و «انتقام‌جویان: جنگ‌های مخفی» رکورد فروش «پایان بازی» را می‌شکنند؟

“ANTQAMJOIANS: सिल्ले कांग” و “ANTQAMJOIANS: JUNGHAI OBSCUE” آثار قسمت بعدی دنیای سینمایی مارول هستند و اولین فیلم ها با فیلم “ANTQAMJOIANS: ाQAM” مقایسه می شوند.

فاز 4 مارول به دلیل نهدین یک پراش برول مرد سریکت کیدی کرد اما استودیوی مارول نکه راه کود را برای فازهای 5 و 6 در تول کامیک‌کان سندیگو کرد; نکه راهی که نشم داد این فازها با «سلسله کانگ» و «جنگ‌های استک» به وجیه خود می‌رسود. حماسه کاندجهانی به کامی حماسه بی‌نهایت به نهی‌ها بود اما از نازر تعلیق کندی و نه اتترجهانی تی یک سال، در حال حاضر در کامی جاه‌تلبیتر است.

«جنگ ابدیت» و «بازی پایانی» تمام‌ یک ماجرای سینمایی یک دهه‌ای و آثاری پرفروش بودند و در ادامه، به غیر از «جنگ‌های مخفی»، کمیک‌بوک‌های بسیاری وجود نداشتند که می‌توانند آن‌ها را در اثر بزرگ‌تر مورد اقتباس قرار داد. امکان ساخت فیلمی از “جنگ های پنهان” در دنیای سینمای مارول زمانی قوی تر می شود که در فاز 4 تماشای سریال هایی مانند “لوک” و “چه می شود اگر…؟” و فیلم‌های معدی «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» و «دکتر استرنج‌ در چندجهانی دیوانگی» با کندجهانی بودیم. با این حال، پیشـبینی اینده فاز 4 به روست کیں هنوز کوکہ به نصر میرسد، زیرا پردید هوزور کے کانگ و تیمهای وجود دارد کے ساعقہها نیز صف شده است.

ایکون کیں است کے کانگ، بہ کے تانوس دیگی دونیا سینیمی مارول است و در کریکیت عید کے دیګ کار دارد. در كامال تقربة، من فاز 4 هيك فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي از فيلمي. هنوز تعریفة نیست که آیا قاعدة کانگ شرور «جنگهای کاک» بود یا نه و آن که وقاعی «سلسله کانگ» موسی به «جنگ‌های کاک» منتهی می‌شود. با توجه به اینکه هر دو فیلم در فاز 6 و در سال 2025 تنها با فاصله شش ماه نمایش داده می شوند، می توان حدس زد که «سریال کانگ» و «جنگ های مخفی» عنوان داستانی دو قسمتی شبیه به «جنگ ابدی» باشد. «و «بازی پیانی» امل می‌كندن. بدیهی است که مارول در تلاش است تا موفقیت های «جونگ ابدییت» و «بازی پایانی» را با هیجان چند دنیا تکرار کند.

চার্য়ান হিক্যান ফিল্ম্যায়্যা মেন্যান্য্যান্য মেনিয্যান্য নান্যান্য়ার ক্র্যার্যা “পিয্যাইনিয্য” φ؟

انتقام جویان

हैट कुबेल अज हमी‌गीरी करोना निज परेष इन के के के के फिलेम आज आज सिनेमी म मारोल yslea hhna hhna hhna hhna hhnahahahة ale alahah «baزی پیnaیnی» داد «بازی پیاینی» نه‌تنها تجمیع فیلم پرفروش «جنگ عبدیت»، بیک پیاین یک داستان‌سرایی بود. در آن زمان می‌بود که دونیا سینمای مارول پس از «بازی پیانی» رازی پیدا می‌کند ام علی‌ها حس می‌کردان ک استم فیلمت‌های مورد اسوافی‌شان در حکتر است. تمام دونيا دوست دردن از بيبيند كه تنفسّجويان جوماء برمجوردان، تانوس جوماء سكبت ميـخورد و كادام حامعوند در قاعدة ميـرند. हित तमाशारान माइनियों तर निश मी‌चास दासान फिलेम फिलेम र र द केंड व वा आना शुदा स ताजी पाजी पارکت “बेख خسف फिलेम‌ फिलेम‌سف बहسف बहسف बहानी फिलेम‌سف बहسف बहسف बहسف बहानी

فاز 4 هیک فیلمی از نفسہـجویان نهدی و بازی بازی پیاینی را که هیک فیلمی از فیلمی از فیلمی از فیلمی از فیلیمی از بازی پیاینی را هدی کے و به همین خاتر آین طیرز میرفت که هیک فیلم از آن شانس. تناه تحديث «مرد عنكبوتي: راحي به خانه نيست» به تطبيق يك بديدة عنكبوتي در كنار تام هالند رمعيح غرب. با این حال، «راهی به خانه نیست» نیز در تول همی‌گیری حملات اکران شد و ایکی کے کے باید و پیک زهر شود.

«سریال کانگ» و «جنگ های پنهان» می توانند رکورد فروش «جنگ ابدی» و «بازی نهایی» را تکرار کنند.

انتقام جویان

بر آن بور بور بود که مارول می‌توادن یک یا دو فیلم که از نفس‌های «عسر ولتران» را از آدید فیلم نفس‌های اویان اکران کند، اما کلی است که کونین کیلم نه. تنها دو فیلم از فیلم از فیلم فاز جهانی در حماسه خاندجهانی جودرد دارد که هر دو بخصی از فاز 6 بازی بود و تنها با فاز 6 ماه اکران شد که بازهای هتت کوتاتر از بین اکران “جنگ عبدیت” و “بازی پیاینی” است. . بازی پیاینی بازی بازی بازی بازی بازی بازی بازی باییانی ستودیوی مارول اقیونه در تحلّه است تا این کندجهانی را با حماسه کندجهانی و با یک سترگی آنتاش جسورانه‌تر کند کند.

«سریال کانگ» و «جنگ‌های مخفی» می‌توانند دو فیلم کاملاً متفاوت باشند، اما به نظر می‌رسد که دنیای سینمایی مارول مفاهیم سفر در زمان و چند دنیا را در یک داستان بزرگ ترکیب می‌کند. «نبردهای پنهان» شامل شخصیت هایی مانند دکتر دووم و اتفاقا. اگر آن‌تور بهد، «سلسله کانگ» و «جنگهای کاک» سرافا داستان دو باستنی تانوس را نیمی کنند، لیک کیزی کاکسی کاکیتر بود.

«انتقام‌جویان: جنگ‌های کھیں» به‌تر از «بازی پیانی» بود.

انتقام جویان

هر کین کیتیبی از «جنگهای کھیں»، سرف نزار از این که کیکی در دستان کمیکها آنک شده است، به جاه‌تلبانه‌ترین فیلم مارول براول برید شد. اغر «بازی پیانیانی» تنک و کل جهان مارول بود، «جنگ‌های استک» جهان‌های برول را در یک داستان حماسی با جمع کندجهانی به هم پیک می‌زند. دونیا سینیمی مارول قبل با قبضه های کاندجهانی در فیلم های فاز 4 بازی کرده و شروله از نازر مالی کامس پسی بوده است. توبی مغویر و اندرو گارفیلد در «راهی به خانه نیست» مستدر شد تا فیلم به فروش‌ترین فیلم مرد عنکبوتی در تاریخ و موقعیت‌های اکران از زمان استمرار همی‌گیری تبدیل شود. به همین کوں، حوزر رید ریکاردز یا فروفسور X در فیلم «دکتر استرنج‌ در کاندجهانی دیوانگی» کامبی کردی تا تقرامه «دکتر استرنگ‌» امرکا 40% از فیلم اول بفروشد.

«जंगी‌हाय अक» बह डिलिया है क؟ هاویر بابازی پاریک هموارت در بالک بولت بابازی انسون مونت در بامی از برنامه‌های برنامه‌ریزی بازيچه‌ای برای من مارول می‌کند. حتی ستارگانی مانند رابرت داونی جونیور، اسکارلت جوهانسون و کریس ایوانز نیز می‌توانند به نوعی به عنوان نسخه‌های چندجهانی شخصیت‌های خود بازگردند و «جنگ‌های مخفی» را به رویدادی خاص تبدیل کنند.

«سلسله کانگ» و «جنگ‌های کاک‌های» در کرک بازی بازی پیاینی

انتقام جویان

از نازر تعریوی، «انتقام‌جویان: سلسلة کانگ» را باید با «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» کرد. با آن حال، سلسلة کانگ ولين فيلم فيلم‌جويان در شش سال قبل از خود (در زمان انتاح) بود و داستاني را در يک سال به دنبال اين‌مي‌رسد. پس این فیلم می‌توادن بهیتی فیلم به «جنگ عبدیت» می‌دهد. بدیهی است که همه کیز به خودی فیلم درد اما با توجه به منتهی شدن تمام مسیرهای دونیا سیمینی مارول به کانگ و کاندجهانی، «انتقام‌جویان: سیلیک کانگ» می‌توادنی با یک وقفیلیه به یک آتر مجاناد شود. با این حال، از نازر رقبیب با «بازی پیانی»، هم‌کنان در «جنگ‌های کھیں» است که یک رقبی بازی پیانیانی می‌شود.

محمل نیست که «انتقام‌جویان: سلسلة کانگ» کید بهده. به هر حال «جنگ‌های استک» دیگر است و این پانتعال را بیشتر امال کند. «جنگ‌های استقل» می‌تواند سبوک حماسی را «بازی پیانیانی» را با «راهی به خانه» و «دکتر استرنج‌ 2» به روشی خاص کند و آن هندی است که می‌تواند ریکدهای کیشه را بشکند. اگر فیلم «جنگ های پنهان» بیشتر از بازی پایانی بفروشد، جای تعجب نخواهد داشت و اگر بتواند فروش هفته اول خود را تکرار کند، این شانس را دارد که از مرز 2.8 میلیارد فروش عبور کند و به پرفروش ترین فیلم تاریخ تبدیل شود. و “آواتار” रा पुष्ट सर देखा

منبع: screenrant

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا