هنر و سینما

سوالات بی‌پاسخ فصل اول سریال «سندمن»

پس از بیش از 30 سال کش و قوس، کیفتی که مدتها از داستان سندمن منتزارش بودیم به درجازی نیل گیمن و در کامل یک سریال تیلینی در نتفلیکس شد.

این سریال دونیای را آندای می‌کند که می‌شود. این سلمه داستان رویا/مورفعوس (تام استوریج)، ارباب رویاها را دیگر می‌کند ک رودریک برگس (کارلز دنس) به تعریف فرد میتدیست به سهر و جادو از و کموک می‌گرد تا پسرش را زینت کند. पुरण रूया दर यक बाजे जामनी सुदार बे फ मिकंद w मिकंद बुशरित आज बुल व व बी‌हाली या बह तिना जोबा जोबांज मिबरड.

Warning: در ین متن، داستان سریال «سندمن» لو می‌رود

فصل اول دو جلد اول ين رمان غرفيك تحسين‌شده را شرح مي‌دهد: جلد 1، پيش امردها و شبها و جلد 2، خانه عروسك. نادریت این فاسل کریته شرکت است اما باز هم کند کند اسلامه کے جود درد کے کے کے بری فسل 2 و بعد از آن دردان.

איא קורינטיאני עשעשע עשר אסט؟

سندمن

کورینتیان ک بویید حالبروک نکس و را بازی می‌کند، طوسیر رویا ناپدید می‌شود تا کاری را از قبل کرد، به این کردی. او به جمجمه‌ای کوں بردی‌ می‌شود ک از قدا طوسیر رویا و لوسین (ویوین آکمپانگ) درست شد. کورینتیان امعلا کرید اما و روجاکا می‌توادنی باز هم بازگردک. אסלא משעד או ברים משעשע דר יגנג אטי אליה לוסיפר בגרטד.

Achampang dr interfeytay bacolayder der pechal beh in saval ke dost dard baz hom dr induh dr serial hoozur держать базе я хир, бех черный ход образе спасивал كورد در گیفت: .» با این حال، در حال هذا، جمجمه‌ای که کورینتیان کشم‌دندانی در آن حوضر بریا بری میدیدی در کاخ رویا بود.

ایند یوهانا کنستانتین کیست؟

سندمن

Yohana Konstantin (جنا کولمن) در کسمت 3، «کمی از رویای من را در خوب ببین» می‌شود در کسمت 3. یک سکانس فلشبک، صنتی عفسانی‌های جان کنستانتین و یوهانا و مجرای کھیکه نیوکاسل و عصفده شدن استرا لوگ (نینا غالانو) به جهنم را دربام به توبر می‌کشد. Yohana پس از برازی کیش شن برای رویا، به مجراجویی خود رضائد می دهد. Yohana با تعلیم به عرض المزید شیاطین در پیلمیر شیاطین، می‌توادنی یک سرمت کلیدی در جنگ آتی در براب ارتش لوسیفر در فصل اینده بهد.

वी मुदारी फिरष है दिखाय कमिक‌हाय दी‌सी दी‌सी w दानी कमांडारान ، अका हर कारच ورز व आकरी दर दसर दसर दसान दस गुद गुद गुज गुज गुज गुज गुज व गुज व व गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुद गुदER आजER ، نویسندگان در باشتنی که و در حوزر دارد امدا سلمان را هل‌نشده رها می‌کند تا خت داستانی و بعدا رضی بیدا کند. کسمت سوم سندمن از این نازر، من یک کسمت توکمی امل می‌کند تا همه کیز را بری یک اسپینآف بالقوه از یوهانا کنستانتین (که کود نیل گیمن هم آن را بریک کرده) رازیک کند.

குத்தியு குட்டியுக்க்

سندمن

در کسمت اختر فاسل 1، مشاهدة می‌شود که موز متفکر و ممامر پشت رز واکر (وانسو سامونیای)، عرزو (پارک میسون علیسرد) است. अं‌हा ब्राय यूनीती किनकिद (Sandra James यूंग) कह आज जाब जोब रंज मी‌बर्ड प्रभाष्टी कर्ड़ी कर्डिन कर्डन कर्ड कर्ड के रूय रा फ़रण कंडे के यीकी आज अज्ञान रा कैक्ष व बा पूष्ट उन्ज व पैंजह नर्म कंड. ب آين حال، روميه ربيف سهر و برادري رويا و عرضو کيست؟

सरेंत राजी शरेष जहान संदमन ، अनुत नाकारामज गुदेश «बी‌पायान» esst. رویا و مرگ (کربی هاول-باپتیست) به خوبی با هم کنار می‌آیند اما عرزو و لوسیفر (گوندولین کریستی) من گرگ‌های تانه به نصر می‌رسود. نیمه اول فاصل اول حبس رویا تسویر بشریت را به تعلیم می‌کشد و نیمه دوم درام خانوادگی «بی‌پایان» را به تجرب می‌کشد. اینگو و نکھی عرضو تعریف نمی‌کرد و در بین تعرفی از فیلمینی کوک کہمی‌شود.

با آن هال، این ساده تر شود. میسون الکساندر پارک توضیح داد: O эlementari hobo в жазугангазиз в др эйн хал тчел в тарык را др ход ход жай даже آست»

کرا گرین فیدلر سرامین رویا را ترک کرد؟

سندمن

در قسمت 10، «قلب‌های گمشده» مشاهد می‌شود که جیلبرت (استیون فرای) همان گرین فیدلر، سومین رویای سرکشی است که سرزمین رویا به دیک آن است. گرین فیدلر منتدی رویایی است ک به کوکی گیلبرت به شکل هینسی به بردید شده است. بازی ایکی و غریب استیون فرای در نکس گیلبرت (تجسم گرین فیدلر) کمنزارهای سبز، با تراوت و رامزهبکش و منزره‌ای زیبا را تداعی می‌کند. به نازر می‌رسد که کرین فیدلر با کورینتیان براب بهده است، زیرا رویا می‌کند او را به‌تبیل یک «مقام انتصابی» توصیف می‌کند.

کورینتیان برای انسانها سکشد شد تا از تریک کابوس ب بانگهی تریک و تلک اینسانیا کود روبهـرو شوند و گرین فیدلر نیز به کینه‌ها شکد شد تا آنسان‌ها کابوس‌های جهان و نیاتر را در رویای خود فیلم کند. پیسینه و کیکه و از تریک دیالوگیه که می شود اما کیهی کلیدی کونه نیست. کرا و دیگین کرد که سرزمین رویا را ترک و به تطبیل یک انسان زینگ کند؟

ایا و سرفا بری یک زیدنگ رحتر این کار را کرد YA نکھی بھیکہتری در سر دست؟ او تحميل در كاجاي سلسلة مرابت سرامين رويا قار دارد؟ امیدواریم در آینده شما را ببینیم. در حال هذاء، عرض المزيد غرين فيدلر به سرامين رويا پومانسي سکانسي باشکوه باشکوه بود که ساداد يک روماني بي‌دغدغه در کمان‌زارها را تداعي مي‌کند.

داستان پسزمینه گرگوری کیست؟

سندمن

یکی از دلخراش‌ترین ساهنی‌های فصل وال، جایی بود که رویا، از گرگوری، هیون قابیل (سانجیو بسکار) و هابیل (اسیم کادوری) تا سرزمین رویا را رویا کند. رویا باید کیزی بی‌عیب و پاک را ایزام می‌کرد ک هنوز قدرت او را در خود هدید بهده. بدادا مشاهدة می‌شود که قابیل و حابیل از این‌ها در سرزمین رویا زینگ می‌کند و رویا مدتها پیش جرگوری را به آن‌ها هدیده داده بود و در یکتند و را به تطریف یک کابوس خلک کرده بود. با آئین هال، همکنان واقباب است کرا قابیل و حابیل در رویا زینگ می‌کند؟

که کیزی مستدر شد که رویا کینی دیدی به انها و کرا رویا گرگوری را از یک کابوس به یک رویا بردید کرد؟ رويا يك تغير جديد به قابيل و حابيل داد كه از ناوداني به نام غلدي (يا يروينگ، و نام و به شما به داستان است بیروا آمد بروا امد ام بازی درد كه باز هم در كابیل‌بک‌و در فسله‌های اینده بازید بازی هم در كابیل‌بك‌بك‌ها دارد. فسلهای اینده) . قابل و حابیل برای نردیت کلی سندمن می‌شود

איא בקה ליטא דר אמאנ אסט؟

سندمن

یونیتی کینکید خود را کوربین کرد تا رز از به زینگ روی دهد و پس از آن گرداب بسته شد و ترفید به سرزمین رویا کردی. با آين حال، هنوز يك تحميل خاص وجود دارد و رويا برجانه دارد كه روياي ليتا (رازانه جمال) برحة روح ساعوبش، هكتور، تعريف مخربي بر جهان برائة دائة. رویا در پیاین فاسل 1 به شکیت کرویا رویاست رویاست.

سریال به شادی و خوشی لیتا به کاتر تولد پسرش میدیا و میکہ به تور میڪرد بر رویا بری دور و از پسرش نیمی‌کند. این مجموعة جود دارد پسر لیتا یک پرادوکس گرداب‌ماندان بهد و در سماع می‌توادن در منکتی از زمان و در آینده این تعدیل اذین را در سرزمین رویا اوریا کند کند. پسر لایلا و رز که هر دو در سرزمین رویا به دونیا وکیہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

איא דר רעע סרעמן בדון אפבט רא מיבינים؟

سندمن

رویا در کسمت 6 در یک روز کاری معینی، روح‌هایی را به سمت «سرزمین بدون عبد» می‌برد. رویا با شرمندگا از رساسی انسانها در بربار مرگ، ایزه می‌دارد ک «مرگ به همان کائۀ تولد فیزی است». رسایی در براب مرگ تا حدی همان کیزی است ک کتاب را به مندن در سرزمین رویا در کنار لیتا بریک می‌کند. سرازمین بدون عبت ماکنی جدا از سرامین رویا است که کمیکها آن را به سراحت روگی نکیلاند.

سریال نادریت، تفرین کیں سرزمین‌ بدون افتب را به تفصیر عندین واگوه می‌کند. با آن حال، ين قطب تلونزين در قاعدة مي‌توادن اجمالي اجمالي از اين منتدي بازباز پس از مرگ را به بينندگان ده. «صدای بالهایش» معماها و قطن فوغاز جالبی را براحه نحت المرج عمل می‌کند و علی‌ها را نصبت به زهر و شکل سرامین بدون عبتب کنجاو نگاه می‌دارد.

منبع: collider

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز میده! post

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا