نحوه صحیح تلفظ کردن کلمات در زبان انگلی

آموزش تلفظ درست حروف زبان انگلیسی

A a
حرف a صداهای مختلفی دارد مثل (آ ) ، (اُ ) ، (اَ ) و غیره که براساس حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد . مثلاً اگر ( a) قبلاً از ( r ) ، (th ) ، (ph ) ، (L ) ، (ss) بیاید معمولاً صدای (آ ) می‌دهد مثل:

Car park father pass
Path star craft
After far telegraph
Calm bar photograph
Grass bath class

نکته هرگاه بعد از (a ) حرف (L) و بعد از آن یکی از حروف (m ) ، ( v) و یا (f ) باشد ، نه تنها ( a ) صدای (آ ) می‌دهد بلکه (L ) نیز تلفظ نمی‌شود، مثال:

Palm , half , halves

اگر (a ) قبل از حروف( w) یا (L ) قرار بود معمولاً صدای ( اُ ) می‌دهد مثل:

Low , saw , jaw , small , chalk , also , all 

اگر بعد از ( a ) یکی از حروف ( I ) یا (y ) بیاید ، ( a ) صدای خودش یعنی (اِی ) را می‌دهد مثل:

Say , way ,jaw , small , chalk , also , all

اگر بعد از ( a ) یکی از حروف (I ) یا ( y) بیابید ، ( a ) صدای خودش یعنی ( اِ ی ) را می‌دهد، مثل:

Say , way , hair , air , chair ,

در کلماتی که دارای حرف ( a ) باشد و حرف آخر کلمه هم ( e) باشد ، (a ) صدای خودش یعنی ( اِی ) را می‌دهد، مثال:

Take , table , face , shake , blade , save

همچنین در کلماتی که دارای ترکیب tion و یا tive باشند ، حرف ( a ) صدای خودش را می‌دهد، مثل:

Native , nation , dilation , realization , station , relation

در کلماتی که نیز که به y ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر ( a ) باشد باز صدای خودش را مثل:

Lady , baby ,

بطور کلی در غیر از این موارد بالا ، ( a ) معولاً صدای ( اَ ) می‌دهد:

Bad , mat , sad ,cat

نکته:
باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل (b ) یا (g ) قرار دارد و بعد از آنها مجدداً یک حرف صدا دار مثل (o ) ، (a ) و غیره بیاید ، (a ) اول کلمه بصورتی ( آ و اِ ) ضعیف ادا می‌شود، مثل:

Again , about , ago , adore

───────────────
B , b
حرف (b ) در اکثر کلمات صدای ( ب ) فارسی دارد . اما معمولاً در موارد زیر تلفظ نمی‌شود :
– اگر بعد (m ) بیاید ، مثال:

plumb numb , thumb , dumb , climb , lamb , comb

– اگر قبل از حرف (t ) قرار گیرد مثال:

doubt , debt

───────────────
C , c
حرف ( c ) بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می‌شود می تواند صداهای ( س ) ، ( ک ) و یا ( ش ) داشته باشد .
هرگاه ( ) قبل از یکی از حروف ( i) ، (e ) ، (y ) ، بیاید معمولاً صدای (س ) می‌دهد، مثال:

City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling ,

اگر (c ) یکی از ترکیبات ( ea ) ، (ie ) ، (ia ) ، و یا (io ) بیاید ، (c ) صدای (ش) می‌دهد، مثال:

Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious

حرف (c ) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ( ک ) دارد ، مثال:

Music , scientific , craft , cloth , tract 

نکته :
معمولاً (c ) در آخر کلمات انگلیسی صدای ( ک ) می‌دهد .
حرف (c ) غالباً بعد از حرف (s ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

scissors , scenery

ترکیب ( ch) اصولاً صدای ( چ ) می‌دهد، مثال:

Church , china , chips

اما اگر کلمه مزبور از زبان یونانی باشد ، (ch ) صدای ( ک) می‌دهد، مثال:

Scheme , chorus , echo

و اگر کلمه مورد نظر از زبان فرانسه باشد ، (ch ) صدای ( ش ) دارد مثال:

Machine , chevalier

در برخی از کلمات مثل archduke , archbishop صدای ( چ ) می‌دهد .

گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی‌شود، مثال:

Yacht , schism 

ترکیب (ck ) صدای ( ک) می‌دهد، مثال:

Rock , pack , packet

───────────────
D , d
(d ) صدای ( د ) می‌دهد، مثال:

Mad , doctor , admit , dog

اگر بعد از (d ) ترکیب (ge ) بیاید (d ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge ,

اگر (-ed ) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می‌دهد مثال:

Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed

نکته:
(d ) بعد از حرف (t ) صدای خودش یعنی ( د) را می‌دهد، مثال:

Acted , celebrated , hated

(d ) گاه در ترکیب (die ) صدای ( ج ) می‌دهد، مانند

Soldier

(d ) در کلمات زیر به تلفظ در نمی آید :

Wednesday , handkerchief , handsome

───────────────

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
https://goo.gl/0hjvdg

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

E , e
در صورتی که در کلمه ای (e ) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز (e ) صدای خودش یعنی (ایی ) را می‌دهد، مثل:

Severe , scheme

(e ) در آخر ضمایر و افعال کمکی صدای خودش را می‌دهد مثال:

Be , he , me , she ,

(e ) در آخر کلمات تلفظ نمی‌شود، مثال:

Take , change , blade , save , cake , blame

در غیر این صورت معمولاً صدای (اِ ) فارسی را دارد ، مثال:

Help , send , led , several ,

نکته (e ) قبل از ترکیب (-ry ) بیاید تلفظ نمی‌شود، مثال:

Every , delivery , surgery ,

(e ) در موارد نادری هم صدای ( آ ) می‌دهد، مثال:

Scarf , fan , after , soft

(f ) در حرف اضافة (of ) صدای ( و ) می‌دهد .
───────────────
G ,g
حرف (g ) دارای صداهای ( ج) ( گ) می تواند باشد .
اگر ( g ) قبل از حروف (u ) ، (o ) و (a ) بیاید صدای ( گ) می‌دهد، مثال:

Gum , gate , god

قبل از حروف (i ) یا (e ) گاه صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ) می‌دهد مانند:

Get , gem , general , ginger

بدین صورت که اگر ( g) قبل از یکی از ترکیبات (-in ) ، (-em ) ، (-en ) ، (-er ) بیاید صدای ( ج) می‌دهد، مثل:

Gin , gentle , Germen , germ

معمولاً اگر (g ) قبل از (y ) بیاید صدای (ج ) می‌دهد مثال:

Biology , Egypt , gypsy , radiology

نکته:
(g ) قبل از حروف (n ) یا (m) و یا در ترکیب (dge ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Resign , gnome , bridge , sign , gnat , diaphragm , judge

(g ) در ترکیبات (gh ) یا (ght ) تلفظ نمی‌شود مثال:

Straight , might , right , night , sigh , high , sight , drought , bough ,

( g) معمولاً در آخر کلمات صدای ( گ) می‌دهد، مثال:

Pig , rug big

قبل از یکی از ترکیبات (ia ) ، (ao ) ، (eo) صدای ( ج) می‌دهد مثال:

Giant , gaol , geology ,

(g ) در کلماتی که به (-ing ) ، (-ang ) ، (-ong ) ، (-ung ) بصورت ( گ ) خیلی ضعیف تلفظ می‌شود، مثال:

Sing , playing , song , sung , eating , sang 

(gh ) گاه صدای ( گ) دارد، مثال:

ghost

(gh ) گاه صدای ( ف ) دارد، مثال:

enough

───────────────
H , h
(h ) صدای ( هـ ) و ( ح) فارسی دارد ، مثال:

hit , head , horn ,

(h) در برخی از کلمات قبل از برخی حروف صدار دار تلفظ نمی‌شود، مثال:

Hour , honest , heir , rhyme

(h ) همواره در آخر کلمه به تلفظ در نمی آید، مثال:

Oh , sigh , Sarah , messiah

(h ) بعد از (r) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Rhetoric , rhubarb , rhyme

نکته:
در صورتی که با برخی کلمات ترکیب شود صدای متفاوتی می‌دهد، مثال:

ق ، غ gh

ف ph

ژ zh

خ kh

چ ch

ش sh

شبیه (ث ) یا ( ذ) عربی th

───────────────
I , i
حرف (i ) معمولاً دارای صدای ( آی ) و ( ایی ) می باشد .
این حرف که در موارد زیر صدای خودش یعنی ( آی ) را می‌دهد :
در کلماتی که به ترکیب (-nd ) ختم شده اند مثال:

Grind , bind , find , behind , blind

در کلماتی که به ترکیب (-ld ) ختم شده اند ، مثال:

Wild , mild , child

در کلماتی که به (gh ) یا (ght ) ختم شده اند ، مانند

Sigh , hight , bright 

در کلماتی که دارای حرف (i ) باشند و حرف آخر آن کلمات (e ) باشند ، مثال:

Fine , time , ride , bite , knife 

در صورتی که بعد از (i ) حرف (r ) بیاید ، (i ) صدای معادل ( اِ ) می‌دهد، مثال:

Bird , Birmingham

در غیر موارد بالا صدای (ایی ) کوتاه می‌دهد، مثال:

fit , sit lid , hit , bit

───────────────
J , j
(j ) صدای ( ج ) فارسی دارد ، مثال:

Judge , job

───────────────
K , k
(K ) صدای ( ک ) می‌دهد، مثال:

Key , kill , kite , kitten

(k ) معمولاً در اول کلمه و قبل از حرف (n ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Knee , knowledge , know , knock , knife

نکته:
(kh ) برای نشان دادن صدای ( خ ) در کلمات غیر انگلیسی بکار می رود مثال:

Khomeini , khaki , kakh , khosrow

که البته این ترکیب در انگلیسی معمولاً (ک ) تلفظ می‌شود .
───────────────
L , l
( L) صدای ( ل ) فارسی را دارد، مثال:

Lip , bleed , lead , help

(L) قبل از حروف (f ) ، (m ) ، (k ) ، ( d) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Half , palm , talk , could , calf , folk , yolk , calm ,

───────────────
M , m
(m ) صدای ( م ) فارسی را دارد ، مثال:

Morning , moon , some , him ,

───────────────
N , n
( n) صدای (ن ) می‌دهد مثال:

Noon , sun , can , end

(n ) بهمراه ( m) تلفظ نمی‌شود مانند:

Damn , column , solemn , autumn

نکته :
اما اگر بعد آز (-mn ) حرف صدا داری بیاید ، ( n) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Damnable , solemnity

ترکیب (-ng ) صدای (ن ) تو دماغی دارد ، مثال:

Thing , sing , playing

───────────────
O , o
صدای ( اُ ) فارسی را می‌دهد، مثال:

Morning , moon , foe , no , rose ,

گاه صدایی بین ( آ ) و ( اُ ) را می‌دهد ، مثال:

Hot , not , trot

نکته :
در کلمه of صدای ( آ) می‌دهد
اگر (o ) در آخر کلمه بعد از ترکیب (ry ) بیاید تلفظ نمی‌شود، مثال:

Satisfactory , history , factory , explanatory

───────────────
P , p
حرف ( p) مثل (پ ) فارسی تلفظ می‌شود، مثال:

Put , poor , part , apple , up , pen

اگر (p ) بهمراه یکی از حروف (t ) ، (s ) یا ( n) در ابتدای کلمه ای بیاید ، به تلفظ در نمی‌آید ، مثال:

Psychology , psalm , pneumonia

همچنین اگر این حرف بین (m ) و ( t) بیاید تلفظ نمی‌شود، مثال:

Empty , resumption , temptation

نکته:
در برخی از کلمات تلفظ نمی‌شود، مثال:

Cupboard , raspberry , refit 

در آخر برخی از کلمات ضعیف تلفظ نمی‌شود، مثال:

Lump , dump

ترکیب ( ph) معمولاً صدای ( ف ) می‌دهد اما گاه صدای (و ) نیز می‌دهد، مثال:

Nephew , Stephen 

(ph ) ترکیب قبل از (th ) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Phthisis 

در صورتی که ( p) در یک هجا (h ) و در هجای دیگر یک کلمه باشد و هر یک صدای جداگانه خود را خواهد داشت ، مثال:

Hap , hazard

───────────────
Q , q
(q ) صدای (کو ) فارسی را دارد، مثال:

Quite , quarrel , question

نکته بعد از (q ) معمولاً ( ) می‌آید:

Unique , quotation

در صورتی که (que ) در آخر کلمه بیاید صدای (ک ) می‌دهد، مثال:

Coequal, unique

───────────────
R , r
حرف (r ) صدای ( ر) فارسی را می‌دهد، مثال:

Red , dear , car , ready

این حرف در انگلیسی برتانیایی در صورتی که در آخر کلمه بیاید و یا بدنبال آن حرف بیصدا باشد ، تلفظ نمی‌شود، مثال:

Bear , star ,cahier , park , art

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
https://goo.gl/0hjvdg

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

───────────────
S , s
(s ) مانند ( س) فارسی تلفظ می گردد مثال:

Risk , task , sit sixteen

این حرف در آخر بعضی کلمات که به (k ) (p ) و ( f) ، ( t) ختم شده اند صدای (س ) می‌دهد مثال:

Lamps , proofs , parks , risks

در آخر ضمایر و افعال کمکی همواره صدای (ز ) می‌دهد، مثال:

Was , his , does 

بین دو حرف صدا دار صدای (ز ) می‌دهد، مثال:

Fuse, these, rise , wise

ترکیب (sure ) یا (sua ) ، ( sion) صدای ( ژ ) می‌دهد مثال:

Usual , measure , treasure , television , intrusion

ولی اگر قبل از (s ) حرف بی صدا بیاید ، صدای ( ش ) می‌دهد .
نکته:
(s ) معمولاً در اول کلمه همیشه صدای (س ) می‌دهد، مثال:

Sit , sack , seal , sour

(s ) در برخی از کلمات تلفظ نمی‌شود، مثال:

Aisle , isle , island

در کلماتی که شکل اسمی و فعلی آن یکسان است، (s ) در شکل فعلی ( س ) و در شکل اسمی ( ز ) می‌دهد مثال:

close ___ s close ___z

(s ) قبل از ( y) صدای ( ز ) می‌دهد مثال:

Rosy , noisy , busy , easy

ترکیب (su ) همواره صدای ( ش ) می‌دهد مثال:

Sure , sugar , insurance 

ترکیب (sh ) صدای ( ش ) می‌دهد مثال:

push , shall , she , shrine

───────────────
T , t
مانند ( ت) فارسی تلفظ می‌شود، مثال:

Root , table , mat

ترکیب (t ) با(io )، ( ie) و یا (ia ) صدای ( ش ) می‌دهد

Patient , partial , nation , function , essential 

اگر بعد از (t ) یکی از حروف (u ) و ( i) یا (e ) بیاید صدای ( چ) می‌دهد، مثال:

Question , nature, picture , mutual

در غیر این موارد (t ) صدای ( ت ) فارسی را می‌دهد، مثال:

Test , too , beat , fifteen

نکته:
(t ) در برخی از کلمات تلفظ نمی‌شود بویژه اگر (t ) در ترکیبهایی نظیر ( tle) ، ( oft) ، ( st) باشد مثال:

Fasten , rustle , Christmas , hasten , often

ترکیب (th ) صدای شبیه ( ث ) دارد مثال:

Three , with , path

───────────────
U , u
در کلماتی که به (u ) ختم می شوند معمولاً صدای خودش یعنی (یو ) را می‌دهد مثال: use , fuse
(u ) در ترکیب (que ) یا (gue ) تلفظ نمی‌شود مثال:

Dialogue , antique

در غیر این موارد صدایی بین (آ ) و( اَ ) می‌دهد مثال:

Cut , but , cult ,

───────────────
V , v
این حرف صدای (و) فارسی را می‌دهد بدین صورت که با قرار دادن دندانهای بالا روی لب پایین تولید می‌شود، مثال:

Very, revolt , valid , solve

───────────────
W , w
این حرف صدای (و ) فارسی را می‌دهد، اما با غنچه کردن لب(حالت بوسه) تولید می‌شود، مثال:

Windows , will , well , way

نکته: در کلماتی که با ترکیب (wr ) شروع می شوند ، ( w) تلفظ نمی‌شود، مثال:

Write , wrist , wrap , wring , wrong , wretch , wreck

───────────────
X , x
این حرف دارای صدای ( ز ) ، (کس ) ( کش ) یا ( گز ) می‌دهد .
اگر (x ) در ابتدای کلمه بیاید معمولاً صدای ( ز ) می‌دهد، مثال:

Xylophone , xylosection

اگر در آخر کلمه بیاید صدای (کس ) می‌دهد مثال:

Express , exercise 

-معمولا” اگر (x) بین دو حرف صدا دار باشد صدای (گز ) می‌دهد، مثال:

Exam , example ,

───────────────
Y ,y
(y ) صدای ( یه ) ( آی ) یا ( ئی ) کوتاه می‌دهد، مثال:

Yet , yes , my , shy , party , lady

───────────────
Z , z
صدای (ز) فارسی می‌دهد, مانند:

zebra, zest, zero

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

بیش از 11000 عبارت و اصطلاح و جملات مفید و کاربردی در
كتاب الکترونیکی، عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
برای تقویت دامنه لغت خودتون
برای یادگیری جمله سازی
برای یادگیری عبارتها و اصطلاح های انگلیسی و
برای اولین بار در دنیا؛ چنین کتابی ارایه شده
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:
https://goo.gl/0hjvdg

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

 


در زبان انگلیسی حروف صدا دار زیادی وجود و ترکیب حروفی وجود دارد تلفظ آنها شاید برای برخی افراد سخت باشد برای مثال (Th) یکی از این ترکیبات است. در این مقاله به آموزش روش تلفظ صحیح کلمات انگلیسی میپردازیم و راههایی برای یادگیری بهتر و آسان آنها پیش پای شما قرار میدهیم.

راه های تقویت تلفظ کلمات:

خوب گوش کنید:

برای شما هم شاید سوال پیش آمده باشد ( که چطوری تلفظم رو بهتر کنم ) برای این کار شما اول باید شنونده خوبی باشید. به نحوه بیان کلمات در فیلم ها یا در آهنگ هایی که گوش میدهید دقت کنید سعی کنید به سخنرانی هایی که به زبان انگلیسی میشوند گوش دهید و تلفظ صحیح کلمات را بیاموزید.

به حرکات لب ها و زبان توجه کنید:

وقتی شما حرف میزنید یا با شما حرف میزنند لب ها و زبان در حال حرکت هستند نگاه کردن به حرکات لب و زبان باعث میشود شما بتوانید با آن حرکات کلمات را به طور درست بیان کنید.

صدای خود را ضبط کنید:

برای اینکه بتوانید باعث تقویت تلفظ زبان انگلیسی خود شوید در مورد یک موضوع حرف بزنید و صدای خود را ضبط کنید سپس صدای خود را پخش بکنید کلماتی را که فکر می کنید اشتباه تلفظ کردید را بیابید و در پی رفع آنها باشید.

برای تلفظ صحیح کلمات انگلیسی ، آنها را به سیلاب های خودشان تقسیم کنید:

کلمات را به سیلاب هایشان تقسیم کنید و تلفظشان را به صورت قسمت قسمت یاد بگیرید. سپس همه ی قسمت ها را به یکدیگر وصل کنید.

به استرس کلمات برای یادگیری تلفظ صحیح آنها توجه کنید:

اگر به زبان انگلیسی آشنا باشید میدانید که منظور از استرس ، اضطراب نیست بلکه بخشی از کلمات است که معمولا با صدای قویتری تلفظ میشود. از راه های تقویت تلفظ کلمات انگلیسی میتوان به این روش اشاره کرد چون رعایت نکردن آن در بعضی از کلمات باعث عوض شدن معنای آن میشود.

برای مثال کلمه ی (present) اگر استرس آن در قسمت اول باشد به معنای <هدیه> است اما اگر در قسمت دوم باشد معنای <سخنرانی> می دهد.

علائم فونتیک را یاد بگیرید:

این علامت ها علائمی هستند که نحوه تلفظ صحیح کلمات انگلیسی را با ما آشنا میکنند. یادگیری آنها را میتوانید با دیکشنری یا یه سرچ در گوگل آغاز کنید.

روش تلفظ صحیح کلمات انگلیسی

1- برای تولید صدای R لبهای خود را گرد کنید. وقتی صحبت می کنید لب ها را کمی به سمت جلو و زبان خود را به سمت وسط دهان بکشید.

2- برای تلفظ صدای L زبان خود را پشت دندان خود بچسبانید. نوک زبان شما باید سقف دهان درست پشت دندان های جلویی بالا را لمس کند. دهان خود را باز کنید اما با آن شکلی ایجاد نکنید.

3– برای تلفظ (th) زبان خود را بین دندان های خود قرار دهید. برای تولید صدای (th)، زبان خود را دقیقاً زیر دندان های بالا قرار دهید، اما دندان ها را لمس نکنید. 

4-دندانهای بالا را روی لب خود قرار دهید تا صدایv ایجاد شود. با ایجاد این صدا، باید احساس کنید که دندان ها و لب های شما می لرزند.

جمع بندی:

به روش هایی که در این مقاله گفته شد برای تلفظ صحیح کلمات انگلیسی بپردازید تا تلفظ کلماتتان بهتر شود.

در نتیجه میتوانید مانند یک native speaker مکالمه کنید.

سخن آخر:

یکی از راه ها برای تلفظ صحیح کلمات یادگیری زبان انگلیسی است که اپلیکیشن زبان انگلیسی لینگوجو این راه را هموار کرده است. اپلیکیشن را دانلود کنید و تمامی مهارت های انگلیسی را یاد بگیرید.

برای تعیین سطح رایگان (اینجا) و برای تعیین سطح با استاد (اینجا) را کلیک کنید.

👇 دانلود اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی لینگوجو 👇

 

دکمه بازگشت به بالا