برترین های کسب وکار ایرانیعمومی

گانودرما چگونه برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است؟

تنظیم و تقویت سیستم ایمنی با گانودرما

التهاب به عنوان یک نشانه مهم یا نوعی پاسخ اولیه سیستم ایمنی بدن به آسیب یا عفونت شناخته شده است. التهاب با گذشت زمان برطرف شده و به سمت هموستاز (تعادل بین عوامل انعقاد و ضد انعقادی خون) پیش می رود.

فروش محصولات گانودرما: التهابی که خوب نمی شود و به حالت مزمن در می آید، ممکن است در اثر انواع بیماری های زمینه ای، از جمله آترواسکلروز (گرفتگی عروق)، آرتروز (التهاب مفصل)، دیابت، کلسترول بالا، ، بیماری التهابی روده، ، بیماری های مزمن تنفسی، سپسیس، انواع تومورها، زخم و سرطان باشد.

خواص ضد التهابی گانودرما لوسیدوم در مطالعات بسیاری بیان و اثبات شده است. در بررسی که بر روی بیش از 100 ترکیب لانوستانوئید گانودرما انجام شد، گانودریک اسید C، بیشترین میزان فعالیت ضد التهابی را از خود نشان داد. در مدل حیوانی آزمایش، عصاره غنی از اسیدهای گانودریک گانودرما نیز، فعالیت ضد التهابی موضعی و سیستمیک قابل توجهی نشان داد.

نقش ضد التهابی تریترپنوئیدها و پلیساکاریدهای قارچ گانودرما

قهوه فوری سوپریم: در مطالعه ای که در خصوص در بافت های چربی انجام شد، این ترکیبات باعث مهار تولید مجدد تعدادی از واسطه های التهابی مانند TNF-α و نیتریکاکسیدسنتاز (NOS) و… شدند. این نتایج نشان می دهند که تریترپنهای موجود در قارچ گانودرما لوسیدوم به عنوان عامل اصلی فعالیت ضد التهابی در سیستم ایمنی بدن به شمار می روند.

از طرفی، پلیساکاریدهای گانودرما لوسیدوم نیز دارای خواص ضد التهابی قابل توجهی می باشند. بطور مثال، گلوکان موجود در این قارچ قادر است به گیرنده های دیکتین1 (Dectin-1) متصل شوند و منجر به افزایش تاثیرشان شود. دیکتین نوعی ترکیب بیولوژیک در بدن است که در سیستم ایمنی ذاتی بدن (غیراکتسابی) باعث بروز پاسخ های ضد التهابی می شود.

قارچ گانودرما لوسیدوم

فعال شدن سیستم ایمنی بدن با گانودرما

عمده خواص ضد التهابی و فعال شدن سیستم ایمنی بدن توسط گانودرما لوسیدوم، به تاثیرات ترکیبات فعال دارویی این قارچ بر تحریک تکثیر و بلوغ لنفوسیت های T و B (سلولهای مبارزهکننده با عفونت)، سلول های دندریتیک (محرک پاسخ ایمنی)، سلول های کُشنده طبیعی (Natural Killer Cells) و سلول های تک هسته ای کلیه نسبت داده شده است. به طور کلی گانودرما لوسیدوم، باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن از طریق تولید سیتوکینها و فعال سازی لنفوسیتهای B می شود.

در یک تحقیق نشان داده شده که یک پروتئوگلیکان (نوعی ترکیب پروتئین و قند) خالص شده از عصارۀ قارچ گانودرما لوسیدوم به نام  (Ganoderma Lusidum Immunomodulating Sustance) یا GLIS دارای خاصیت تنظیمکنندگی سیستم ایمنی بدن بوده و باعث تحریک، گسترش، فعال شدن و تمایز لنفوسیتهای B می شود. لنفوسیت های B باعث افزایش ترشح ایمونوگلوبین می باشد که نوعی آنتی بادی در پاسخ به حضور آنتی ژن است.

این مطالعه نشان داد که GLIS به عنوان عامل تحریک کننده لنفوسیت های B عمل می کند. در مطالعه (برونتنی) دیگری نشان داده شده که عصاره گانودرما لوسیدوم در فعال کردن سلولهای T موثر است و موجب تولید سیتوکینهای متعددی از جمله اینترلوکین و TNF-α که وظیفه انتقال پیام بین سلول ها بر عهده آن هاست، در سیستم ایمنی بدن انسان، می شود.

درمطالعه ای که بر روی موش های آزمایشگاهی انجام شد، پلیساکارید موجود در گانودرما لوسیدوم در غلظت 200 میکروگرم بر میلی لیتر، باعث افزایش تولید اینترلوکین از طریق واکنش لنفوسیت با آنتی ژن شد. نشان داده شد که گانودرما لوسیدوم موجب افزایش تعداد لنفوسیت مخلوط (سلولهای سیستم ایمنی) و همچنین کاهش حساسیت به آنتی ژن پروتئینی می شود.

تقویت سیستم ایمنی بدن با گانودرما

مطالعات پیشرفته تر نشان می دهد که آنزیم پلیساکاریداز موجود در عصارۀ گانودرما لوسیدوم باعث افزایش فعالیت DNA پلیمراز شده و سنتز DNA در کشت لنفوسیت های مخلوط را افزایش می دهد. همچنین مشاهده شد که پلیساکاریدهای گانودرما لوسیدوم، محتوای DNA و RNA را در این سلول ها افزایش داده و سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شوند.

علاوه بر این، گانودرما لوسیدوم به میزان قابل توجهی تکثیر mRNA اینترفرون گاما (IFN-γ) را بهبود می بخشد. تولید این ترکیب بیولوژیکی در لنفوسیت T، می تواند به عنوان یک پتانسیل کارآمد، برای بهبود سلول های T آسیب دیده موثر باشد. پروتئین LZ-8 نسبت به دیگر پلی ساکاریدهای گانودرما، به میزان بیشتری موجب تحریک سلولهای سیستم ایمنی بدن گردید.

سلولهای کشنده طبیعی (Natural Killer Cells-NKCs)

سلول های کُشنده طبیعی جزئی از گروه لنفوسیتهای گرانوله بزرگ هستند که سلول های سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهند. این سلول ها برخلاف سلول های لنفوسیت T، بدون ایجاد حساسیت مقدماتی، قادر به (سرطانی) در شرایط آزمایشگاهی هستند و بخشی از سیستم ایمنی ذاتی (غیراکتسابی) محسوب می شوند.

قابل ذکر است که پس از تحریک با اینترفرونها، فعالیت سلول های کشنده طبیعی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. مطالعات مختلفی نشان داده اند که عصارهگانودرما لوسیدوم و پلیساکاریدهای آن، موجب بهبود عملکرد سلول های کشنده طبیعی و در نتیجه تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.

سلول های کشنده طبیعی

تنظیم سیستم ایمنی بدن با گانودرما

ماکروفاژ ترکیباتی هستند که از طریق مکانیسم های اکسیداتیو و غیراکسیداتیو در سیستم ایمنی و دفاع در برابر عوامل خارجی شرکت می کنند. ماکروفاژها با تولید واسطه های اکسیژنی و نیتروژنی فعال، قادر به انهدام پاتوژن  در بدن هستند.

ترکیبات گانودرما می تواند ماکروفاژها را فعال کرده و در نتیجه موجب بروز اثرات بیولوژیکی قابل ملاحظه ای از قبیل فعالیت های ضد سرطان، ضد میکروبی و ضد التهابی می شود. پلی ساکاریدهای گانودرما لوسیدوم، به ویژه گلوکان ها، محرکهای قوی ماکروفاژهای انسانی می باشند.

این ترکیبات به گیرنده های ماکروفاژ متصل شده و مجموعه ای از سیگنال ها و برهم کنش های مولکولی را هدایت کرده و منجر به تنظیم سیستم ایمنی بدن می شوند. این پلی ساکاریدها تولید سیتوکین توسط ماکروفاژهای انسانی را افزایش داده و از تکثیر سلول های سرطانی خون جلوگیری می نمایند.

ترکیبات آزادشده از ماکروفاژها مانند اینترفرون گاما، باعث تشدید این فرآیند می شوند. پلی ساکارید گانودرما لوسیدوم تولید رادیکال های آزاد اکسیژن را کاهش می دهند. PMA نام اختصاری ترکیبی است که به عنوان یک محرک ایجاد تومور شناخته می شود که پلی ساکارید باعث کاهش آن می شود. گلوکان موجود در گانودرما، ماکروفاژها رافعال کرده و باعث آزادسازی نیتریک اسید می شود.

آزادسازی نیتریک اسید پیام  شیمیایی بسیار مهمی برای القای بسیاری از پاسخ های بیولوژیکی از طرف سیستم ایمنی بدن می باشد. پلی ساکارید GLB نیز نقش مهمی در خواص ضد پیری و همچنین موجب تحریک فعالیت و تکثیر مولکول های مربوط به شروع پاسخ اختصاصی برای آنتی ژن ها، از سمت سیستم ایمنی و دفاع از بدن می گردد.

مستسلها سلول های بزرگی هستند که به تعداد زیاد در بافت همبند یافت می شوند. بافت همبند بافتی است که باعث پیوند بین اندام ها و دیگر ارگان های بدن می شود و از تنظیمکنندگان اصلی سیستم ایمنی هستند. وظیفه اصلی مست سل ها ذخیره واسطه های شیمیایی مانند هیستامین و هپارین است که در جریان واکنش های دفاعی بدن، آن ها را آزاد می سازند.

در تحقیقات مختلف اثبات شده است که برخی از مولفه های موجود در گانودرما لوسیدوم می توانند بر روی عملکرد مست سل ها تاثیر گذاشته و موجب تنظیم سیستم ایمنی شوند. ترکیبات موجود در عصاره قارچ گانودرما لوسیدوم منجر به مهار ترشح هیستامین از سلول های مغز استخوان و واکنش آنتی بادی ها می شوند. در آزمایش غربالگری دیگری که بررسی مهار ترشح هیستامین از مست سل های موش آزمایشگاهی پرداخته بود، یافته ها حاکی از آن است که گانودریک اسید C و D هستند که باعث مهار ترشح هیستامین از این سلول های اصلی سیستم ایمنی می شوند.

آلرژی و آسم دو نمونه از پاسخهای سیستم ایمنی بدن به حساسیت هستند که در آن ها هیستامین به عنوان یک تنظیم کننده نقش دارد. رویکرد مدرن در مطالعات مرتبط با تولید داروهای ضد حساسیت، اثرگذاری بر یک هدف درمانی اختصاصی است.

بررسی و نتایج به دست آمده از منایع مختلف حاکی از آن است که در طب سنتی، گانودرما لوسیدوم در درمان آلرژی و آسم کاربرد داشته است. این تاثیرگذاری به وجود ترکیبات خاص در این قارچ برای بازگرداندن تعادل طبیعی بین سیتوکین ها در بیماران مبتلا به آلرژی نسبت داده می شود.

در مطالعه ای که بر روی بیماران مرد 39 تا 50 ساله مبتلا به تب یونجه انجام شد، کاهش قابل توجهی در علائم این بیماری مانند خارش، عطسه و بیحالی در اثر مصرف روزانه عصارۀ گانودرما لوسیدوم مشاهده شد که به معنی تاثیر مثبت این قارچ بر روی تقویت سیستم ایمنی آن ها می باشد.

خواص ضد آرتریت روماتوئید گانودرما

گانودرما لوسیدوم با تنظیم و تقویت سیستم ایمنی بدن و خواص ضد التهابی، در درمان بیماری های خودایمنی از جمله آرتریت روماتوئید موثر است. در مدل آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید، عصاره گانودرما لوسیدوم، تولید ترکیباتی که منجر به تشدید این بیماری می شوند را کاهش داد. به عنوان مثال پلی ساکاریدهای گانودرما لوسیدوم به طور قابل توجهی باعث مهار فیبروبلاستها می گردند.

گفته می شود، فیبروبلاست ها با همکاری ماکروفاژهای سینوویال، قادر به حمله و تخریب بافت غضروف و استخوان مجاور هستند که ترکیبات موجود در قارچ گانودرما لوسیدوم با تنظیم و تقویت سیستم ایمنی، به خوبی می تواند از بدن در برابر این بیماری محافظت نماید.

دکمه بازگشت به بالا