برترین های کسب وکار ایرانیعمومی

آشنایی با قوانین جدید مالیاتی 1402

مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، قرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها، اضافه کار حق الزحمه حق،مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می،نمایند. مشاوره مالیاتی شامل خدماتی است که طی آن فرد حقیقی یا حقوقی از تمام قوانین مالیاتی جدید اطلاع پیدا می کند.خدمات مشاوره مالیاتی شامل خدماتی است که طی آن فرد حقیقی یا حقوقی از تمام قوانین مالیاتی جدید اطلاع پیدا می کند.

چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم باشد پس از کسر،بخشودگی معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین از جمله ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/4/3 ماده 25 قانون حمایت از معلولان مصوب 1396/12/20 به نرخهای زیر مشمول مالیات می باشند

مالیات حقوق چیست؟ معافیت مالیاتی سال 1402 - مربی حسابداری

1-2 نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1680.000.000) ریال، ده درصد (10%)

2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1680.000.000)  ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (000. 2.760.000)،ریال، پانزده درصد (15%)

3-2- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (000. 2.760.000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4.080.000.000 )ریال، بیست درصد (20%)

4-2- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4.080.000.000) ریال به بالا سی درصد (30%)

3-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره 12 قانون صدرالاشاره یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر قابل اعمال خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی نحوه ثبت اعتراض به مالیات یا برگ اجرایی مالیات خانه های خالی، مالیات خودروهای گران قیمت و مالیات واحدهای مسکونی و باغ  ویلاهای گران قیمت را اعلام کرد.

4- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر مالیات متعلق را محاسبه کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران پرداخت نمایند پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی، کشور میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد

میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق اعلام می نماید چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی بدهی مالیاتی را از طریق سامانه پرداخت و درخواست بخشودی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه، نمایند جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده 191 قانون مالیات های مستقیم بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را، نپردازد بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.

5– چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده 86 قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.

6– درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند 10 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درامد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده 85 قانون اخیرالذکر خواهد بود.

7– نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده 85 قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.

8– کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه ها(اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه،  حق نظارت، حق التالیف،و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حم بند (و) تبصره 12 قانون بودجه 1402 کل کشور، می باشند.
9-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند.

توضیح جدول مالیات به زبان ساده

در قسمت گذشته به ارائه جدول مالیات بر درآمد حقوق در سال 1402 پرداخته و بیان نمودیم که درآمد سالانه يك ميليارد و دويست ميليون ریال (یعنی ده میلیون تومان در ماه) از پرداخت مالیات معاف است. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به توضیح جدول مالیات به زبان ساده بپردازیم.

در توضیح این جدول، در ابتدا، باید خاطر نشان کرد که سقف سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات  های مستقیم مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال است و افرادی که در سال، میزان حقوق آن ها حداکثر، یک میلیارد و بیست و میلیون ریال می باشد، از پرداخت مالیات بر درآمد معافند.

افرادی که حقوق آن ها مازاد بر صد و بیست میلیون تومان می باشد، می بایست نسبت به مقدار مازاد صد و بیست میلیون ریال، با توجه به نرخ و درصدهای مصوب در قسمت قبلی مقاله، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

توجه به این نکته ضروری است که افرادی که حقوق آن ها بالاتر از صد و بیست میلیون تومان در سال می باشد (به طور مثال، صد و سی میلیون تومان) نسبت به صد و بیست میلیون تومان آن معافیت داشته و فقط باید، مالیات ده میلیون تومان مازاد را بر طبق نرخ مصوب در بودجه هر سال پرداخت نمایند.

برای فهم بهتر این موضوع در این قسمت، نحوه محاسبه مالیات بر حقوق فردی که در ماه 20 میلیون تومان و در سال 240 میلیون تومان درآمد دارد، به زبان ساده توضیح داده شده است. برای این فرد، باید در ابتدا بیان کرد که 120 میلیون آن معاف از مالیات بوده و مالیات نسبت به 120 میلیون باقی مانده محاسبه می شود.

مالیات حقوق 120 میلیون تومان باقی مانده، نسبت به 48 میلیون تومان آن (مازاد 120 میلیون تا 168 میلیون تومان) مالیات به نرخ 10 درصد و نسبت به 72 میلیون آن (مازاد 168 تا 240 میلیون تومان) مالیات به نرخ 15 درصد محاسبه می شود.

موارد مشمول مالیات حقوق

در بخش های پیشین مقاله به چیستی و ماهیت نرخ جدول مالیات حقوق و توضیح آن در سال 1402 پرداخته و بیان نمودیم که نرخ معافیت و نیز پرداخت مالیات حقوق، در قانون بودجه تعیین گردیده و در هر سال متفاوت می باشد. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به توضیح موارد مشمول مالیات حقوق بپردازیم.

در خصوص موارد مشمول مالیات حقوق می بایست به ماده 82 مالیات مستقیم مراجعه شود. مطابق با این ماده، درآمد کلیه اشخاص حقیقی واقع در ایران، که در خدمت شخص دیگر فعالیت می نمایند؛ مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. چه مباحثی در دوره آموزش حسابداری مالیاتی مطرح می شود

توجه به این نکته ضروری است که حقوقی که شخص، در مدت ماموریت خود در خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) به دست می آورد و از منابع ایرانی عاید  شخص می شود، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. درآمد مشمول مالیات حقوق، اعم از درآمد نقدی و غیر نقدی است.

دکمه بازگشت به بالا