مالیات بر اجاره

یکی از مهم ترین راه های در آمد داخلی هر کشوری کسب مالیات از شهروندان آن کشور است. این کسب مالیات طبق قوانین هر سرزمینی متفاوت است . اما مانع از کسب ثروت اندوزی و پول شویی می شود. در ایران هم برای یکسری از اموال وداریی ها بر آن مالیات بسته شده که در این مقاله به مالیات برملک بخصوص بر اجاره می پردازیم.

انواع مالیات بر ملک :

 انواع مالیات بر املاک خالی

انواع مالیات بر ساخت وساز

انواع مالیات نقل و انتقال

انواع مالیات درآمد اجاره

مالیات بر در آمد اجاره

اگر شخصی حقیقی یا حقوقی با اجاره ملک یا مستغلات خود درآمدی بدست بیاورد . طبق ماده 54 قانون مالیاتی به این در آمد مالیات تعلق خواهد گرفت .

نام این مالیات را مالیات بر اجاره می گویند .که دارای روش هایی برای تعیین سقف مالیاتی است :

اجاره دست اول: در این نوع دریافت مالیات براجاره به این صورت عمل می شود که فرد مالک باید در پایان یک سال با تعیین انواع هزینه های نقدی وغیر نقدی ، 25 درصد آن را کسر کرده وبه عنوان مالیات پرداخت کند .

اجاره دست دوم: اگر صاحب خانه ی ملک خود را که در آن مستجر وجود دارد را به فرد دیگری بفروشد و فرد دیگر هم آن را به کس دیگری وکالت اجاره دهد در این صورت پرداخت مالیات به گردن مستجر می افتد که باید این مبلغ را ار اجاره کسر وبه اداره مالیات پرداخت کند .

مبلغ این مالیات بر اساس قرارداد رسمی و عادی که بصورت کامل تدوین شده است مشخص می شود واگر به صورت دقیق تدوین نشود طبق ماده قانون 54 سقف مالیات پرداختی مطابق با اجاره ملک دریافت می شود .

این قانون در شهرستان ها برای املاکی که بیش از 200 متر متراژ دارند و در تهران برای املاکی که بیش از 150 متر زیر بنا دارند انجام می گیرد.

مالیات بر نقل و انتقال

بر اساس ماده قانون 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فروش و خرید هر نوع ملک مسکونی یا تجاری به دو دسته تقسیم می شوند  :

مالیات بر نقل و انتقال ملک و مستغلات:

هر گونه جابجایی و نقل وانتقال ملک بر اساس قانون 59 قانون اساسی شامل 5 % مالیات  بر ارزش کل نرخ معامله می شود .که در آن عواملی چون  : نوع تجهیزات بکار رفته در ساخت بنا ، مساحت ، قدمت بنا ، عرصه و… شش دانگ بودن ، مشاع بودن و… تاثیر گذار است .عامل دیگر ومهم اداری یا مسکونی بودن ملک است.

ارزش معمله براساس نظر کارشناسی کمسیونی تشکیل شده از وزارت شهر سازی ، نهاد کشاورزی ، وزارت خانه راه وشهر سازی  ، امور مالیاتی که در هر منطقه هستند به صورت روزانه تعیین می گردد .به این صورت که ما مبلغیک خانه را 200 میلیون در نظر می گیریم ،ارزش معاملاتی آن 5 میلیون است. پس ارزش مالیات بر حمل ونقل آن معدل 250 می شود .

مالیات انتقال حق وا گذاری ملک : اگر برای انجام یک فعالیت اقتصادی ملکی اجاره ونقل وانتقال داده شود 2 % از قیمت تعین شده به عنوان مالیات اعمال می ود .

مالیات بر ساخت و ساز

براساس ماده 77 قانون اساسی باید خرده سازان وانبوه سازان مسکن 15 تا 25 از سود حاصله را به عنوان ارزش بردر آمد سود به اداره مالیات تحویل دهد .

سازندگان حقوقی موظف هستند که 25 % از درآمد نهایی ود را از فوش ملک به دولت به عنوان مالیات تسلیم کند .

افراد حقیقی یعنی همان بساز بفروش ها باید بین 15 تا 25 درصد از سود ننهایی خود را از فروش هر ملک به دولت به عنوان مالیات پرداخت کنند .

اما هزینه زمین و هزینه ساخت از قیمت کلی کم می شود و با وجود کسر مالیات نقل وانتقال نمی شود که مبلغ مشخص وقطعی را به عنوان مالیات در نظر گرفت برااین اساس  سازندگان مسکن همانند تولید کنندگان مالیات پرداخت کنند .

بر اساس قوانین جدید مسکن سازان افراد حقیقی در سه سال اول کاری بعداز صدور پایان کارباید مالیات پرداخت کنند .واگر فرد حقیقی باشد بعد از ساخت خانه اگر بعد از چهار سال به پایان برسد این به آن ملک مالیات تعلق نمی گیرد .

مالیات بر مستقلات خالی

به منظور جلوگیری از احتکار مسکن با توجه به ساکت انبوه مسکن درتمامی شهرها دولت قانونی رابرای این منظور به تصویب رسانده است .

اگر شهری  بیش از هزار نفر جمعیت دارد هر ملکی که بیشتر از دو سال خالی باشد مشمول مالیات بر ملک خالی می شود .

  • سال دوم برابرقیمت نصف مالیات بر درآمد اجاره
  • سال سوم برابر قیمت کامل مالیات بر درآمد اجاره
  • ساال چهارم وبعد 1.5 برابر قیمت مالیات بر در آمد

این قانون شامل شهرهایی که جمعیت زیر صد هزار نفر دارند نمی شود .

مالیات حقوق

شرایط معافیت از مالیات

  • در هر ملکی که افراد زندگی می کنند یا خانوادهی فرد ، یا افرادی که تحت تکلف وی هستند و بتوان با اسناد نشان داد که هیچ مبلغی به عنوان درآمد واجاره دریافت نمی شود معاف از مالیات است .
  • اگر فرد ی خانه خودش را اجاره بدهد و از این مکان به عنوان درآمد استفاده کند و جای دیگری را برای زندگی خود تهیه کند باید مالیات پرداخت کند .این مالیات برابر است با تفاوت مبلغی که ازاجاره ملک خودس با میزان اجاره پرداختی ملک جدید حساب می شود .
  • در تهران متراژ خانه زیر150 متر و در شهرستان ها زیر 200 متر معاف از مالیات حساب می شوند .
  • اگر فردی ملک خود را برای کسب درآمد اجاره دهد وتنها دارایی آن باید باارایه اسناد ومدارک معتبر ونوشتن نامه به سازمان امو ر مالیاتی آن را گزارش دهد . سازمان امور مالیاتی مدت زمانی را برای معافیت مالیاتی تعیین می کند.
دکمه بازگشت به بالا