روش های نصب انواع دریچه هوا

دریچه تامین هوا و روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و ﺗﻬﻮﻳﻪ

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در پویان گسترش می خوانید درباره دریچه تنظیم هوا و روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و ﺗﻬﻮﻳﻪ  توضیح خواهیم داد.

ﺣﺪود و دامنه کار

اﻟﻒ) ﻣﻨﻈﻮر از « ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق » در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز در آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ب) ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق، ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ از ﻫﻮای داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.

پ) ﺑﺨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺮ به ﻛﺎر ﻧﻤﻲ رود:

  1. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزاد ﮔﺮدد.
  2. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و دارای ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺰﻳﻲ از ﻛﻮره ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺳﻮﻧﺎی).

ت) ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق اﻧﻮاع ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز، در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺻﺪور ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ساختمانﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

ث) ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮓ آب ﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﺨﺎر، ﻛﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم، آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ، ﺑﺨﺎری و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.

ﻛﻠﻴﺎت

اﻟﻒ) ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز در ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

ب) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا در آن  ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، اﺣﺘﺮاق  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺎز و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﺳﺎزد.دریچه تامین هوا ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮا در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺮدﻧد. ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج به ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻮا  به آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم دریچه تامین هوا ﻛﺎﻓﻲ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻮای ﻛﺎﻓﻲ وارد ﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻓﻀﺎ

اﻧﻮاع ﻓﻀﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﻓﻀﺎ ﺑﺎ درزﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ : ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺪاره ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ آن، از ﻗﺒﻴﻞ درز درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ (ﺑﺪون ﻧﻮار درزﺑﻨﺪی) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ب) ﻫﻮاﺑﻨﺪ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ درزﻫﺎی : ﺟﺪاره ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ آن، از ﻗﺒﻴﻞ درز درﻫﺎ و ﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی درزﺑﻨﺪی ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه باشد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای احتراق

اﻟﻒ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ :

  • ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشد .
  • ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشد .
  • ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر وذرات ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺘﺸﺎر یابد .
  • از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ تبرﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی مجاور.
  • از اتاق خواب یا حمام.

دریچه تامین هوا از ﻛﻒ ﻛﺎذب

اﻟﻒ) درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز در آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎی ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻮای آزاد ﺑﻴﺮون به ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای آزاد ﺑﻴﺮون ﺑﺎﻳﺪ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ، ﻣﺴﻴﺮ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب را تا دریچه ورود هوا از ﻛﻒ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﻛﻨﺪ.
  • دﻫﺎﻧه ورود ﻫﻮا از به ﺑﻴﺮون داﺧﻞ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب و دﻫﺎﻧه ورود ﻫﻮا از ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ و دﺳﺖ ﻛﻢ به اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﮕﺎه( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ) ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا از ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت کانال ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

دریچه تامین هوای تازه

با توجه به پیشرفت های روزافزون در زمینه ی بهره وریِ بهینه از انرژی در صنعت ساختمان، استفاده از درب و پنجره های دوجداره برای همگان به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. از طرفی نیز نظر به اینکه در این روشهای نوین،سعی در انسداد منافذ و سوراخ های احتمالی در واحدهای مسکونی،تجاری و اداری ، باعث شده است که تبادل هوایی و دمایی بین فضای داخل و بیرونِ مکان های یاد شده به حداقل برسد.

لذا با توجه به انسدادِ حداکثریِ منافذ عبور هوا از بیرون به داخل ،و از طرفی نیازِ تجهیزات گازسوز و ساکنین به اکسیژن، استفاده از دریچه تامین هوای تازه با توجه به مبحث 17 مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد.  دریچه تامین هوای تازه در انواع مختلف قابل تولید و عرضه می باشد.به همین منظور به تفصیل به شرح و توضیح مشخصات کلیه انواع دریچه تامین هوای تازه می پردازیم:

الف- دریچه تامین هوای تازه آلومینیومی

دریچه تامین هوای تازه ی چهارگوش آلومینیومی گریلی

این دریچه تامین هوای تازه از ورق آلومینیوم ضخیم(به ضخامت یک میلیمتر) ساخته می شود.  طول شیارهای گریلیِ این نوع دریچه تامین هوای تازه با شیارهای 9 و 18 سانتی قابل تولید می باشد. در صورتِ مربع بودنِ ابعاد این دریچه تامین هوای تازه ،به تناسب ابعادِ دریچه تامین هوای تازه از شیارهای موازیِ 9 و 18 سانتی برای تبادل هوای بیرون و داخل استفاده می گردد.تعداد ردیفِ شیارهای دریچه تامین هوای تازه بنا به ابعاد ِ دریچه هوای تازه متنوع می باشد.بعضی از ابعاد دریچه تامین هوای تازه یک ردیف و بعضی دوردیف و بنا به تناسبِ ابعادِ دریچه تامین هوای تازه ،این ردیف ها به هر میزان قابل افزایش نیز می باشد.

لبه های کناریِ ابعادِ دریچه تامین هوای تازه برای استحکام،دوام و قوامِ بیشتر در هر چهار بُعد به میزان پنج میل به بغل خم می شوند تا هم ایستاییِ دریچه تامین هوای تازه شیک به نظر برسد و هم بدنه ی دریچه تامین هوای تازه از احتمالِ تاب خوردگی مصون بماند.

ضخامت ورقِ دریچه تامین هوای تازه چهارگوش آلومینیومی گریلی نباید کمتر از یک میل باشد،در غیر اینصورت به راحتی در برابر ضربه و عوامل فرسایشی به سرعت تخریب و مستهلک می گردد.  برای تناسب رنگ نمای دیوار یا محیط با رنگ دریچه تامین هوای تازه ،می توان سطوحِ بیرونی و داخلیِ دریچه تامین هوای تازه را با رنگ های متنوعِ پودری استاتیکِ کوره ای، پوشش داد.

ابعاد استانداردِ دریچه تامین هوای تازه چهارگوش آلومینیومی گریلی عبارتست از 10×10 ، 15×15 ، 2020 ، 25×25 ، 30×30 و…، لازم به ذکر است این ابعاد بصورت استاندارد و آماده فروش همیشه در فروشگاه موجود می باشد. اما نکته مهم و قابل ذکر این است که محدودیتی به لحاطِ تولید دریچه تامین هوای تازه با ابعاد گوناگون وجود ندارد و این شرکت به لحاظ ساخت و تولید هرنوع سفارش دریچه تامین هوای تازه ی چهارگوشِ آلومینیومی گریلی،در تمامِ ابعاد در کوتاه ترین زمان آمادگی دارد.

برای نصب آسان و سریعِ دریچه تامین هوای تازه قبل از انجام عملیات رنگ کوره ای، در روی بدنه ی دریچه تامین هوای تازه جای پیچ تعبیه می گردد.  دریچه تامین هوای تازه بوسیله پیچ رولپلاک در روی نما و بوسیله ی پیچ سرمته دار بر روی درب ها و پنجره ها و یا فِریم های فلزی قابل نصب می باشد.

نکته ای که در زمان سایزینگِ محل نصب دریچه تامین هوای تازه آلومینیومی گریلی باید مد نظر قرار داد این موضوع می باشد که حتماً یک همپوشانیِ بین محل سوراخ یا حفره ی تردد هوا با شیارها یا گریل های دریچه تامین هوای تازه وجود داشته باشد که هوا پس از گذر از شیارهای دریچه تامین هوای تازه در مسیرِ معبر و سوراخِ دیوار قرار گرفته و انتقال هوا از بیرون بواسطه شیارها و سوراخ دیوار، بدون هیچ مزاحمتی انجام پذیرد.

مواضع نصب دریچه تامین هوای تازه هم بر روی نمای بیرونیِ دیوارهای ساختمان و هم سطوح نمای دیوار داخلیِ واحدهای ساختمانی می باشد.از جمله موارد دیگر جهت محل نصب دریچه تامین هوای تازه، روی بدنه ی دربها و پنجره ها و جاهایی از این دست می باشد.

همانطدر که اشاره گردید محدودیتی به لحاظ نوع رنگ برای پوشش دریچه تامین هوای تازه وجود ندارد و دریچه تامین هوای تازه را می توان بطور عُرفی با رنگ های سفید،کرم،قهوه ای سوخته،مشکی و یا هر رنگ دیگری متناسب با رنگ محیط و نما پوشش داد.

فلزی بودنِ جنس این دریچه تامین هوای تازه ،هم باعثِ مقاومت دریچه تامین هوای تازه در برابر نورخورشید،آب باران و برف و… و هم باعث رنگ پذیریِ آن می گردد. با توجه به اینکه مسیر هوای عبور هوای تازه در مسیر دریچه تامین هوای تازه هیچ زمانی نباید دچار اختلال و انسداد گردد نصب برچسب هشدارِ عدم انسداد شیارهای دریچه تامین هوای تازه بسیار ضروری و الزامی است.

دریچه تامین هوای تازه ی چهارگوشِ با توری

ساختار این نوع دریچه تامین هوای تازه دارای دوقسمت ِ فریم و قسمت داخلی از توری آلومینیومی می باشد.جنس این دریچه تامین هوای تازه تماماً از آلومینیوم می باشد.درواقع فریمِ دورِ دریچه تامین هوا ی تازه نقشِ نگهدارنده و نشیمنِ توری را ایفا می کند.

چشمه ها یا سوراخ های توریِ دریچه تامین هوای تازه به خودیِ خود هم هوای تازه را از بیرون به محیط تزریق می کند و هم نقش محافظت مخیطِ داخلی از نفوذ پرندگان کوچک و یا حشرات را ایفا می کند.لازم به ذکر است قطرِ چشمه های توریِ دریچه تامین هوای تازه باید به اندازه ای باشد که به راحتی بتواند جابجاییِ هوا را به عهده بگیرد.

دریچه تامین هوای تازه ی  چهارگوش توری دار را در هر ابعادی که کارفرما سفارش می دهد تولید و عرضه نمود و هیچ محدودیتی به لحاظ سایز و اندازه در تولید دریچه تامین هوای تازه چهارگوش توری دار وجود ندارد.  برای سهولت در نصب دریچه تامین هوای تازه چهارگوشِ توری دار بر روی دو بًعدِ فریم دریچه تامین هوای تازه جای پیچ تعبیه می شود که بوسیله پیچ رولپلاک بر روی نمای ساختمان و بوسیله پیچِ سرمته دار بر روی انواع کلاف فلزی و چوبی تثبیت می شود.

با توجه به پشت دار بودنِ این دریچه تامین هوای تازه ،نکته ای که در زمان سایزینگِ این دریچه تامین هوای تازه مدنظر قرار داد رعایت بادخورِ پشت دریچه تامین هوای تازه می باشد.زیرا در غیر اینصورت لبه های پشتیِ دریچه تامین هوای تازه به گوشه های حفره گیر کرده و این موضوع باعث می شود دریچه تامین هوای تازه به راحتی در محل خود جانمایی و تثبیت نشود.

برای افزایش طول عمرمفید این دریچه تامین هوای تازه و نیز تناسب نمایی بین رنگِ دریچه تامین هوای تازه و نمای ساختمان،لزوما باید با استفاده از رنگ پودری استاتیکِ کوره ای هر دو روی دریچه تامین هوای تازه را پوشش داد.این رنگِ کوره ای هم باعث محافظت سطوح دریچه تامین هوای تازه چهارگوشِ توری دار می شود و هم بین نمای دریچه تامین هوای تازه و رنگِ نمای ساختمان هارمونیِ مناسبی ایجاد گردد.

با توجه به فریم دار بودنِ این دریچه تامین هوای تاره ،تمام حفرهای جانبی که در اطرافِ سوراخی که قرار است دریچه تامین هوای بر روی آن تعبیه گردد بصورت کامل پوشانده می شود.  نوع جنس این دریچه تامین هوای تازه باعث مقاومتِ حداکثریِ آن در برابر عوامل فرسایشی و محیطی از جمله باران،برف،نورخورشید و…می گردد.

بر روی سطوح این دریچه نیز برای هما5نگی با رنگ محیط از انواع رنگها از جمله سفید،مشکی،کرم،قهو های سوخته و…به وفور استفاده می گردد. برچسب عدم انسداد مسیر هوای تازه لزوماٌ باید بر روی بدنه دریچه تامین هوای تازه نصب و تعبیه گردد تا مسیر عبور هوای تازه همیشه آزاد باشد.

دریچه تامین هوای تازه ی خطی آلومینیومی توری دار

ساختار این دریچه تامین هوای تازه بصورت خط و زاویه دار می باشد.جنس این دریچه تامین هوای تازه از آلومینیوم می باشد که دورتادورِ آن فِریم و داخل آن نیز از خطوطِ موازیِ زاویه دار تشکیل شده است.  ماهیت جنسِ این دریچه تامین هوای تازه از آلومینیوم می باشد تا دریچه تامین هوای تازه در برابر عوامل فرسایشی و محیطی مقاومت لازم را دارا باشد.

در پشت خطوط موازیِ دریچه تامین هوای تازه یک لایه توری آلومینیومی تعبیه می گردد تا از ورود گرد و غبار،آلاینده های محیطی و حشرات به محیط داخل جلوگیری گردد.قطرِ چشمه های این توری هم نباید آنقدر بزرگ باشد که گرد و خاک به محیط نفوذ کند و هم نباید به حدی ریز باشد که عبور هوای تازه از مسیرِ چشمه های توری مختل گردد.  ضخامت توری نیز در استحکام و دوام دریچه تامین هوای تازه موثر می باشد.

با توجه به فریم دار بودنِ دریچه تامین هوای تازه خطی،لذا جهت ساخت آن باید نسبت به ابعادِ اعلام شده،باید به میزان نیم سانت از هر طرف برای قسمتِ فرورونده ی دریچه تامین هوای تازه ،لحاظ نمود.درصورت عدم لحاظ بادخور، نصابِ دریچه تامین هوای تازه در زمان نصب دچار مخاطره خواهد گردید.

برای سهولت در نصب دریچه تامین هوای تازه، بر روی فریم دریچه تامین هوای تازه قبل از رنگ کاری جای پیچ تعبیه می گردد تا هنگام نصب،بتوان با پیچ رولپلاک دریچه تامین هوای تازه را در محل خود نصب نمود.در صورتیکه دریچه تامین هوای تازه بر روی کلاف فلزی یا چوبی از جمله روی درب ها و پنجره ها نصب گردد صرفاً با استفاده از پیچ سرمته می توان دریچه تامین هوای تازه را در محل خود نصب نمود.

منبع:

 youtube

دکمه بازگشت به بالا