لوازم خانگیبرترین های کسب وکار ایرانی

محل نصب دریچه هوا

هوایی که از مسیر کانال به یک فضای مشخص میرسد در محل دهانه انشعاب کانال توسط دریچه هوا در اتاق پخش میگردد. جهت تنظیم هوای ورودی از کانال هوا از دریچه تنظیم هوا استفاده می شود. دریچه های هوا از جنسهای مختلف آلومینیومی ، آهنی و MDf طراحی و ساخته می شود. دریچه تنظیم هوا از پره های مختلف برای تعیین مسیر هوا و فریم اصلی تشکیل می شود، که نوع خروج هوای دریچه را به انواع یک طرفه ، دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه تقسیم می کند.

دریچه تامین‌ هوا در جاهای مختلف و متنوعی استفاده می‌شوند. به همین دلیل آن‌ها را متناسب با نوع و مکان استفاده، از مواد اولیه مختلفی ‌می‌سازند. معمول‌ترین گزینه‌ها برای تولید ‌آن عبارتند از فلز، پلاستیک و چوب ام‌دی‌اف می‌باشند. انواع ‌دریچه هوای فلزی عبارتند از ‌آلومینیو‌می ‌و ‌ آهنی که هریک دسته‌بندی‌های مخصوص به خود را دارند. طی این مقاله به بررسی دریچه هوا پرداخته شده و جهت آشنایی با دریچه هوا تا انتهای این مطلب با سایت تهویه نظری همراه باشید.

S

 انواع دریچه تنظیم هوا

در یک دسته بندی کلی انواع دریچه تامین هوا استفاده شده در ساختمانها را از لحاظ محل نصب میتوان به دو دسته تقسیم کرد.

 1. دریچه تنظیم هوای دیواری: این نوع دریچه تنظیم هوا در محل خروجی کانالهای رفت نصب میشود. این نوع دریچه تامین هوا دارای تیغه های متحرک افقی و عمودی می باشد. با تنظیم تیغه ها می توان مقدار ورود جریان هوا و مسیر دمش هوای ورودی فضا را تنظیم کرد. در حالت عادی جهت جریان هوا در دریچه تنظیم هوا ی دیواری در تابستان رو به پایین و در زمستان رو به بالا می باشد.
 2. دریچه تنظیم هوای سقفی: دریچه تنظیم هوا سقفی عموما برای توزیع هوا بصورت نامحسوس در محیطهای گوناگون از قبیل کافی شاپ ها، رستورانها، اماکن ورزشی، تجاری، کارخانجات، انبارها و محیطهای اداری، درمانی و مسکونی کاربرد دارد. دریچه های سقفی به شکلی در سقف نصب می شوند که هوا را به طور متوازن توزیع نمایند. به علت توزیع متفاوت هوا و طول پرتاب متفاوت در دبی ثابت، این نوع دریچه های هوا در دو نوع تخت و برجسته تولید میشوند.

ﺣﺪود و دامنه کار دریچه هوا

اﻟﻒ) ﻣﻨﻈﻮر از (ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق) در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز در آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ب) ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق، ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ از ﻫﻮای داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.

پ) ﺑﺨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺮ به ﻛﺎر ﻧﻤﻲ رود:

 1. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزاد ﮔﺮدد.
 2. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮزی ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و دارای ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺰﻳﻲ از ﻛﻮره ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(ﺧﺸﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺳﻮﻧﺎی).

ت) ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق اﻧﻮاع ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز، در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺻﺪور ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺸﻲ ﮔﺎز ساختمانﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

ث) ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮓ آب ﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﺨﺎر، ﻛﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم، آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ، ﺑﺨﺎری و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق ﮔﺎز، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.

ﻛﻠﻴﺎت دریچه هوا

اﻟﻒ) ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز در ﻓﻀﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮای دریافت هوای احتراق ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

ب) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮا در آن  ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، اﺣﺘﺮاق  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺎز و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎزﻫﺎی دودﻛﺶ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﺳﺎزد.دریچه تامین هوا ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮا در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺮدﻧد. ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج به ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻮا  به آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﻻزم دریچه تامین هوا ﻛﺎﻓﻲ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻮای ﻛﺎﻓﻲ وارد ﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻓﻀﺎ

اﻧﻮاع ﻓﻀﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن و ﻧﺤﻮه تامین فضای ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﻓﻀﺎ ﺑﺎ درزﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ : ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺪاره ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ آن، از ﻗﺒﻴﻞ درز درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ (ﺑﺪون ﻧﻮار درزﺑﻨﺪی) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

ب) ﻫﻮاﺑﻨﺪ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ درزﻫﺎی : ﺟﺪاره ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ آن، از ﻗﺒﻴﻞ درز درﻫﺎ و ﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی درزﺑﻨﺪی ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه باشد.

منبع غیرمجاز تامین هوای احتراق

اﻟﻒ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ :

 1. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشد .
 2. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ باشد .
 3. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر وذرات ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺘﺸﺎر یابد .
 4. از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ تبرﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی مجاور.
 5. از اتاق خواب یا حمام.

دریچه تامین هوا از ﻛﻒ ﻛﺎذب

اﻟﻒ) درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز در آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻀﺎی ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻮای آزاد ﺑﻴﺮون به ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﺷﺪ.

 1. ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای آزاد ﺑﻴﺮون ﺑﺎﻳﺪ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ، ﻣﺴﻴﺮ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب را تا دریچه ورود هوا از ﻛﻒ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﻛﻨﺪ.
 2. دﻫﺎﻧه ورود ﻫﻮا از به ﺑﻴﺮون داﺧﻞ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب و دﻫﺎﻧه ورود ﻫﻮا از ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ و دﺳﺖ ﻛﻢ به اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﮕﺎه( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ) ﺑﺎﺷﺪ.
 3. ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا از ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت کانال ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

الزامات نصب دریچه تامین هوای تازه وسایل گاز سوز طبق مقررات ملی ساختمان

الزامات نصب دریچه تامین هوای تازه طبق مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان. ویرایش ۱۳۸۹ بند ۱۷-۷-۵-۳ انواع فضا در این بخش به دو قسمت تعیین می شود:

 • فضا با درز بندهای معمولی: فضایی که جداره های خارجی آن از قبیل درز درها وپنجره ها ساخته شده باشد.
 • فضا با درزبندهای هوابند: فضایی که جداره های خارجی آن از قبیل درز درها و پنجره ها محل عبور لوله ها وغیره با نوارهای درزبندی یا وسیله دیگری حفاظت شده باشد .

استعلام قیمت و خرید دریچه هوا از تهویه نظری

تهویه نظری، تولید کننده انواع کانال سازی و دریچه هوا شامل تولید انواع دریچه بازدید، دریچه توزیع هوا، دریچه های کنترل و هدایت هوا، کانال سازی (کانال سازی)، دریچه زیر فن کویل، دریچه خورشیدی، دمپر کانال موتوری، جت نازل، دمپر ضد آتش فیوزی، دریچه ضد انفجار، دمپر کانالی صنعتی، دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی، دریچه هوای رفت اتاق عمل، دریچه کولری، دریچه تایل آرمسترانگ، لوور پادری، دریچه هوای تازه (باران گیر), دریچه خطی، کلاهک دودکش، هود صنعتی، کانال سازی صنعتی , دريچه بازديد تاسیسات، دریچه سقفی چهارگوش كلاف دور باز آلومینیومی است. با برقراری ارتباط امکان بهره مندی از مشاوره رایگان و تهیه دریچه هوا را خواهید داشت.

سوالات متداول

در این بخش به سوالات احتمالی شما در خصوص دریچه هوا پاسخ خواهیم داد.

دریچه هوا رو از کی بخرم؟

شرکت تهویه نظری با ارائه بهترین دریچه هوا جهت ارائه مشاوره خرید و استعلام قیمت در اختیار شما عزیزان است.

دریچه تامین هوا چیه؟

به دریچه‌هایی که برای کنترل هوای ورودی و خروجی یک کانال هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند دریچه تامین هوا گویند.

جنس دریچه های هوا چیه؟

دریچه تامین هوا از نظر جنس به دو دسته آهنی و پروفیلی تقسیم میشوند.

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.
دکمه بازگشت به بالا