برترین های کسب وکار ایرانیعمومی

تعبیر خواب گردو جمع كردن

 تعبیر خواب گردو به روایت معبران بزرگ

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن نهال گردو و نهال بادام در خواب آورده اند .داشتن گردو در خواب به معنای منفعت است. داشتن گردو با پوست در خواب به معنای مال حرام است. ابن سیرین درباره تعبیر خواب گردو می گوید گردو در خواب , به معنای به دست آوردن مال به مشقت است .برای دانستن تعبیر کامل گردو در ادامه با ما همراه باشید.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی گردو داری، یـعـنـی از مردی خسیس سود و منفعت به دست می آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می باشد. اگر خواب ببینی از مغز گردو روغن می گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می آوری.

تعبیر خواب گردو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو, دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند, در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی, دست و دامن، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند.

اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم , خویشتن داری می کنید.

اگر خواب ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد, نه مالی که بدست می آورید کام بخش است. اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است .

تعبیر دیدن مغر گردو در خواب

اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب , می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب گردو می فرمایند:

تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند , می باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می کنی.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب گردو می گوید:

تعبیر گردو در خواب به معنای  مال و اموالی است که با سختی به دست می آید (دفع بلا و گرفتاری).

اگر خواب ببینی گردو بازی می کنی، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می کنی.

آنلی بیتون درباره دیدن گردو در خواب می گوید:

1ـ خوردن گردو در خواب ، نشانه آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

2ـ اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، علامت آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید , داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

3ـ دیدن گردوهای پوک در خواب ، نشانه آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

4ـ اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن, مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

تعبیر شکستن گردو در خواب

5ـ اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما , به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

6ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق, خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

تعبیر خواب گردو : 27 نشانه و تفسیر دیدن گردو در خواب

خواب گردو نشانه چیست ؟

تعبیر خواب گردو ( تعبیر خواب مغز گردو ، تعبیر خواب درخت گردو ، تعبیر خواب خوردن گردو ، تعبیر خواب شکستن گردو ، و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب گردو

1- تعبیر خواب گردو خوش شانسی، شادی و خوشبختی است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید

2- تعبیر دیدن گردو در خوابتان این است که شما به وظیفه ای که در دست دارید اما زمان خود را هدر می دهید.

3- تعبیر دیگر خواب گردو ، خوشی و فراوانی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

4- تعبیر خواب گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود . همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با نیرنگ و آلودگیِ دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند .

5- اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید . اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید .

6- اگر در خواب ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است .

تعبیر خواب مغز گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

7- تعبیر خواب مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد .

8- مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

تعبیر خواب درخت گردو

9- تعبیر خواب کاشتن یا مراقبت کردن از درخت گردو نشان دهنده انرژی های مثبت اطراف شماست. سعی کنید از آن ها به نحو احسنت استفاده کنید تا به ثروت و شادی برسید.

آنلی بیتون می گوید :

10- تعبیر دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است .

آنلی بیتون می گوید :

11- اگر در خواب تان گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، تعبیرش آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

12ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، تعبیرش آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

تعبیر خواب خوردن گردو

13- تعبیر خوردن گردو در خواب نشان دهنده آرامش و شادی و فراموش کردن مشکلات زندگی است.

14- تعبیر خواب خوردن گردو به این معنی است که تغییرات محیط می تواند در روحیه شما تاثیر خوبی داشته باشد.

آنلی بیتون می گوید :

15- تعبیر خوردن گردو در خواب ، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

تعبیر خواب پختن غذا با گردو

16-اگر در خواب دیدید که با گردو آشپزی می کردید یا در غذا گردو می ریختید تعبیرش این است که باید در سرمایه گذاری های خود خلاق باشید و با عقل و منطق و استراتژی های خاص خود پیش بروید.

تعبیر خواب شکستن گردو

17- تعبیر خواب شکستن گردو نشان دهنده ایده های جدید برای رسیدن به ثروت است.

تعبیر خواب ناتوانی در شکستن گردو

18- اگر در خواب تان نتوانستید گردوها را بشکنید و یا آن را باز کنید تعبیرش این است که از زندگی نا امید شده اید و پروژه های کاری خود را رها می کنید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:

19- تعبیر خواب دیدن اینکه شما گردو را می شکنید، پیش بینی می کند که انتظارات و توقعاتتان خراب می شود (در هم می شکند)

آنلی بیتون می گوید :

20- اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، تعبیرش آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

21ـ اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، تعبیر این خواب آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

تعبیر خواب گردوهای پوک و بدون مغز

22- تعبیر خواب دیدن پوسته های گردو، بدون مغز این است که ثروت خود را از دست داده اید. ممکن است هزینه های زیادی را به این دلیل متحمل شده باشید.

آنلی بیتون می گوید :

23ـ تعبیر دیدن گردوهای پوک و بی مغز در خواب ، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

تعبیر خواب ترک خوردن پوست گردو

24- تعبیر خواب ترک خوردن پوست گردو نشان دهنده تلاش های کم و بی انگیزگی شما برای کسب موفقیت است.

تعبیر خواب گردوی بزرگ

25- تعبیر خواب دیدن گردوهای بزرگ نشان دهنده سرمایه گذاری های بزرگ شما برای رسیدن به اهدافتان است.

تعبیر خواب گردو دادن به کسی

26- تعبیر خواب دادن گردو به کسی نشان دهنده مبادلات و معاملات زندگی است که سود مالی بسیای را به دنبال دارد.

تعبیر خواب سبد گردو

27- تعبیر خواب سبد گردو نشان دهنده تولید فراوان و سود مالی زیاد است. این خواب نوید خوشبختی ها در آینده است.

منبع:

incredibleseeds.ca

مجله خبری ای بی سی مگ

ای بی سی مگ یک وب سایت خبری و علمی در حوزه فیلم و سینما، تکنولوژی و لوازم خانگی با جدیدترین اخبارهای این حوزه می باشد. خوشحالیم بتوانیم مطالب مفیدی را برای شما ارائه دهیم.
دکمه بازگشت به بالا